Artikelen met thema: Aanbestedingswet

Feed abonnement<
Motivering gunningsbeslissing zonder beschrijving winnende inschrijving

Motivering gunningsbeslissing zonder beschrijving winnende inschrijving

Bij motivering van gunningsbeslissingen wordt de soep vaak niet zo heet gegeten als zij op grond van de wet wel eens wordt opgediend. Motiveringen waarin niet uitdrukkelijk wordt ingegaan op de winnende inschrijving, maar waarbij slechts een vergelijkende scoretabel wordt overgelegd, volstaan vaak. Zo bleek onlangs weer uit een vonnis ... Lees meer »

Geen herstel inschrijving ondanks nationale verplichting

Geen herstel inschrijving ondanks nationale verplichting

Het Europese Hof van Justitie overwoog in een recente uitspraak dat het ontbreken van inschrijvingsstukken in het algemeen niet mag worden hersteld. Daarmee wekt het overigens geen verbazing bij wie de (lagere) rechtspraak op dit terrein volgt. Het Hof geeft een helder overzicht van de strenge voorwaarden voor herstel. Ook ... Lees meer »

Nieuwe versie Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Nieuwe versie Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Het ministerie van Economische Zaken heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (“UEA”). Digitale ondertekening is niet mogelijk. Geen digitale handtekening mogelijk De nieuwe versie van de UEA bepaalt uitdrukkelijk dat (nog steeds) niet digitaal kan worden ondertekend. Dat stelt teleur. Europese aanbestedingen geschieden steeds vaker volledig digitaal. ... Lees meer »

Aanbestedingsrechtelijke beginselen altijd van toepassing op vrijwillige overheidsaanbesteding

Aanbestedingsrechtelijke beginselen altijd van toepassing op vrijwillige overheidsaanbesteding

Een private aanbesteder op wie ter zake geen aanbestedingsplicht rust , kan die beginselen met succes uitsluiten. Dat laatste volgt uit het KLM-arrest van de Hoge Raad, zie ook dit artikel. Uit een recente uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg van Sint Maarten volgt dat hetzelfde niet geldt voor ... Lees meer »

Relatieve beoordelingssystematiek: als een irreële prijs de rangorde bepaalt

Relatieve beoordelingssystematiek: als een irreële prijs de rangorde bepaalt

De rangordeparadox is het probleem dat zich voordoet wanneer een ongeldige inschrijving de rangorde van geldige inschrijvers bepaalt door een relatieve beoordelingssystematiek. De Hoge Raad bepaalde dat die rangorde in de regel in stand kan blijven na terzijdelegging van de ongeldige inschrijving. De mogelijkheid om bij een rangordeparadox geen herbeoordeling ... Lees meer »

Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht 16 februari 2017

Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht 16 februari 2017

Naar goed gebruik vindt aan het begin van het jaar het seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht plaats. In ongeveer anderhalf uur zullen de aanbestedingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste aanbestedingsrechtelijke actualiteiten voor en met u behandelen. Heeft u op voorhand al vragen of casus uit de eigen praktijk? Als u ze naar ons ... Lees meer »

Aanvulling gronden gunningsbeslissing ontoelaatbaar ondanks nieuwe opschortingstermijn

Aanvulling gronden gunningsbeslissing ontoelaatbaar ondanks nieuwe opschortingstermijn

Volgens een vaste lijn in de jurisprudentie, ingezet door de Hoge Raad met zijn arrest Staat/KPN, moet een aanbestedende dienst zijn gunningsbeslissing aanstonds volledig motiveren en mag hij de relevante redenen voor deze beslissing (vgl. art. 2.130 Aanbestedingswet) niet op een later moment aanvullen. Voor een uitzondering op deze regel ... Lees meer »

E-boek Aanbestedingsregelgeving 2016

E-boek Aanbestedingsregelgeving 2016

In het e-boek “Aanbestedingsregelgeving 2016” heeft het aanbestedingsteam van Dirkzwager advocaten en notarissen de gewijzigde aanbestedingsregelgeving voor u verzameld. Niet alleen de gewijzigde Aanbestedingswet, maar ook het flankerend beleid zoals de Gids Proportionaliteit en het ARW 2016 zijn opgenomen. Alle regelgeving bij elkaar voor het houden van en inschrijven op ... Lees meer »

Termijnen aanbestedingsprocedures

Termijnen aanbestedingsprocedures

Per 1 juli 2016 zijn de minimumtermijnen van Europese aanbestedingsprocedures gewijzigd. Hier volgt een schematisch overzicht van nieuwe minimumtermijnen voor de standaardprocedures voor aanbestedende diensten (openbare en niet-openbare procedures). Ook worden de termijnen van versnelde procedures genoemd. Openbare procedure Niet-openbare procedure Versnelde  procedures Aankondiging Termijn verzoeken tot deelneming (aanmelding) n.v.t. 30 ... Lees meer »

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet op 1 juli 2016, is er een verplichting gekomen om het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) te gebruiken. Het UEA heeft dezelfde functie als de Uniforme Eigen Verklaring, maar is een Europees format dat voor alle lidstaten hetzelfde is. Het ministerie heeft het UEA ... Lees meer »

Commissie sommeert Nederland aanbestedingsrichtlijnen te implementeren

Commissie sommeert Nederland aanbestedingsrichtlijnen te implementeren

Zoals inmiddels wel bekend heeft Nederland de aanbestedingsrichtlijnen niet tijdig geïmplementeerd. Wat betekent dat Nederland haar Europees-rechtelijke verplichting om richtlijnen tijdig te implementeren heeft geschonden. De Europese Commissie heeft daarom aan Nederland en 20 andere lidstaten een formele aanmaning gestuurd tot implementatie van de richtlijn over te gaan. Indien Nederland ... Lees meer »

Wijziging ARW en Gids Proportionaliteit

Wijziging ARW en Gids Proportionaliteit

In de Eerste Kamer ligt op dit moment het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet voor. Met het wetsvoorstel worden in de Aanbestedingswet de aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd. Bij de Aanbestedingswet horen ook verschillende documenten in het kader van het flankerend beleid. Dit zijn het ARW 2012, de Uniforme Eigen Verklaring en ... Lees meer »

Onderhandse gunning leerlingenvervoer vanwege dwingende spoed

Onderhandse gunning leerlingenvervoer vanwege dwingende spoed

De gemeente Amsterdam heeft op 29 juni 2015 Willemsen De Koning (WDK) laten weten dat de overeenkomst voor leerlingenvervoer niet wordt verlengd. Vervolgens heeft de gemeente Connexxion opdracht gegeven het leerlingenvervoer voor het aankomende schooljaar te verzorgen. WDK is hiertegen met een kort geding opgekomen. Volgens WDK stond het de ... Lees meer »

Gezamenlijk aanbesteden en het clusterverbod

Gezamenlijk aanbesteden en het clusterverbod

Overheden en nutsbedrijven werken in toenemende mate samen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Daartoe voegen zij aan te besteden opdrachten regelmatig samen. Zulke samenwerking biedt voordelen, maar wringt tegelijkertijd met het aanbestedingsrechtelijke clusterverbod. Hieronder volgt daarom een korte beschouwing. Samen aanbesteden De samenwerking tussen overheden en nutsbedrijven neemt de afgelopen ... Lees meer »

Raamovereenkomst voor onbepaalde tijd onrechtmatig

Raamovereenkomst voor onbepaalde tijd onrechtmatig

Een raamovereenkomst voor onbepaalde tijd is in strijd met de Aanbestedingswet. Dit is een van de redenen waarom de voorzieningenrechter Zeeland-West-Brabant een aanbestedingsprocedure voor schoolboeken onrechtmatig achtte. In deze update worden nog een aantal andere bezwaren besproken. Raamovereenkomst voor onbepaalde tijd Het eerste bezwaar tegen de aanbesteding is dat de ... Lees meer »

Na definitieve gunning kan een inschrijver niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden laten prevaleren

Na definitieve gunning kan een inschrijver niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden laten prevaleren

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 21 april 2015 het uitgangspunt bevestigd dat als na een aanbesteding definitief wordt gegund, een perfecte overeenkomst is ontstaan. Daarna kan door de gegunde partij niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard die uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaakten van de aanbestedingsstukken. ... Lees meer »

Seminar Aanbestedingswet 2.0: welke veranderingen brengt de nieuwe regelgeving?

Seminar Aanbestedingswet 2.0: welke veranderingen brengt de nieuwe regelgeving?

Naar aanleiding van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, heeft de Nederlandse regering op (goede) vrijdag 3 april de concepttekst voor de Aanbestedingswet 2.0 (werktitel) gepubliceerd. Al bij de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijnen werd duidelijk dat er grote veranderingen gaan optreden. Welke veranderingen brengt deze nieuwe regelgeving voor u? In één middag ... Lees meer »

Artikel 4.15 Aanbestedingswet niet limitatief

Artikel 4.15 Aanbestedingswet niet limitatief

Het Gerechtshof Den Bosch heeft in een recent arrest geoordeeld dat de gronden tot vernietiging van een overeenkomst (artikel 4.15, lid 1 Aw) niet limitatief zijn. Als een schending van het aanbestedingsrecht wordt vastgesteld, kunnen ook andere middelen uit het (nationale) recht worden aangewend om die schending ‘recht te zetten’. Lees meer »

Motivering van een samenvoeging: richtlijnen uit het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts

Motivering van een samenvoeging: richtlijnen uit het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts

Bij de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 bestond onzekerheid over de verplichtingen die artikel 1.5 met zich bracht. Op grond van dat artikel is het verboden opdrachten te clusteren (clusterverbod) en moeten samenvoegingen worden gemotiveerd. Uit een recent gepubliceerd advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts kunnen nieuwe handreikingen worden afgeleid ... Lees meer »

Achmea geen aanbestedende dienst

Achmea geen aanbestedende dienst

Voor de tweede keer boog de Haagse voorzieningenrechter zich over de vraag of een zorgverzekeraar een aanbestedende dienst is. Geoordeeld wordt dat Achmea dat niet is. In tegenstelling tot het vonnis betreffende Menzis wordt nu –  ondanks dat over de vraag of zorgverzekeraars aanbestedende diensten thans nog een hoger beroepprocedure ... Lees meer »

Hoger beroep in de geruchtmakende Kadasterzaak: het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat Kadaster wel onrechtmatig heeft gehandeld maar niet schadeplichtig is!

Hoger beroep in de geruchtmakende Kadasterzaak: het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat Kadaster wel onrechtmatig heeft gehandeld maar niet schadeplichtig is!

Begin 2012 hebben wij u hier bericht over het geruchtmakende vonnis van de rechtbank Zutphen waarin het Kadaster werd veroordeeld tot een schadevergoeding van € 10.000.000,-. De reden daarvoor was dat het Kadaster een geïnteresseerde partij (HLA) voor een onderhandse aanbestedingsprocedure niet had uitgenodigd terwijl zij wist dat HLA mogelijk ... Lees meer »

Rechter oordeelt dat zorgverzekeraars aanbestedende diensten zijn!

Rechter oordeelt dat zorgverzekeraars aanbestedende diensten zijn!

Uit het recent gepubliceerde belangwekkende vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant volgt dat zorgverzekeraars moeten worden gekwalificeerd als een publiekrechtelijke instellingen en daarmee dus aanbestedende diensten zijn. Dit betekent dus ook dat zorgverzekeraars onderworpen zijn aan de Aanbestedingswet 2012 met alle gevolgen van dien. Lees meer »

Aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd

Aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd

Op vrijdag 28 maart 2014 zijn de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De nieuwe Algemene Richtlijn, Richtlijn Nutssectoren en de Concessierichtlijn treden 20 dagen na publicatie in werking, dus op 18 april 2014. Vanaf die datum heeft de lidstaat Nederland twee jaar om de richtlijnen ... Lees meer »

Niet inschrijven geen belang

Niet inschrijven geen belang

JCDecaux besluit niet in te schrijven op een aanbesteding voor de dienstenconcessie ten behoeve van de exploitatie van buitenreclame. De exploitatie zou volgens haar onvoldoende rendabel zijn. Niettemin verzet zij zich tegen de voorgenomen gunning aan een inschrijver omdat zou zijn afgeweken van de oorspronkelijk aanbestede overeenkomst. De voorzieningenrechter oordeelt ... Lees meer »

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Het Europees parlement heeft op 15 januari 2014  ingestemd met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. De huidige richtlijnen (Algemene Richtlijnen en de Richtlijn Nutssectoren) komen te vervallen en worden vervangen door een nieuw pakket aanbestedingsregelgeving dat bestaat uit: een nieuwe Algemene Richtlijn; een nieuwe Richtlijn Nutssectoren; een richtlijn voor de aanbesteding van ... Lees meer »

Eerste uitspraak clusterverbod

Eerste uitspraak clusterverbod

Op 2 december 2013 is de eerste uitspraak gepubliceerd over de omvang van het clusterverbod (artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012).  De soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend.  De Utrechtse voorzieningenrechter oordeelt namelijk dat de aanbesteding van multifunctionals mét betaalfunctionaliteit door de Universiteit van Utrecht niet in strijd ... Lees meer »

Verplichting creëren maatschappelijke waarde

Verplichting creëren maatschappelijke waarde

Wat houdt de verplichting tot het genereren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde in (artikel1.4 lid 2 Aanbestedingwet 2012)? Doelstelling van een aanbesteding voor afvalverwerking was onder meer het stimuleren van nascheiding. De gunningssystematiek zou deze doelstelling volgens een gegadigde voor de opdracht illusoir maken. De vorderingen tot aanpassing van ... Lees meer »

Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd

Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd

Voor de toepassing van de Aanbestedingswet 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken de Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd. Het document bevat een stappenplan voor de verschillende aanbestedingsprocedures met daarbij opgenomen de toepasselijke bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 en de relevante passages uit de Gids proportionaliteit. Daarnaast zijn voor diverse ... Lees meer »

Naar boven scrollen