Artikelen met thema: Staatssteun

Feed abonnement<
Actualiteitenlunch Staatssteun 7 maart 2017

Actualiteitenlunch Staatssteun 7 maart 2017

Gratis actualiteitenlunch voor alle medewerkers van (decentrale) overheden en ondernemingen die (als verstrekker of verkrijger) betrokken zijn bij maatregelen van overheden die tot staatssteun kunnen leiden. Op 7 maart 2017 wordt u in ongeveer anderhalf bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen op staatssteungebied. Staatssteunregels in 2016 Op 19 mei 2016 ... Lees meer »

Consultatie Wet terugvordering staatssteun

Consultatie Wet terugvordering staatssteun

Op 3 juni 2016 is het Wetsvoorstel tot de Wet terugvordering staatssteun ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel komt tegemoet aan een leemte in de Nederlandse regelgeving. Op dit moment is er namelijk geen sluitende juridische grondslag om onrechtmatig verleende staatssteun terug te vorderen. Voorgesteld wordt om diverse wetten aan te ... Lees meer »

Gebiedsontwikkeling anno 2016, seminar 7 juni  2016

Gebiedsontwikkeling anno 2016, seminar 7 juni 2016

Gebiedsontwikkeling is veranderd. De economische ontwikkelingen leidden aan de ene kant tot een rem op grootschalige projecten maar aan de andere kant tot innovatieve ideeën zoals de herbestemming van bestaand vastgoed. Het aanbestedings- en staatssteunrecht noopten bovendien tot aanpassing van gebruikelijke samenwerkingsvormen. Op 7 juni 2016 praten de specialisten van ... Lees meer »

De Europese Commissie is om: Leidschendam-Voorburg heeft geen staatssteun verleend

De Europese Commissie is om: Leidschendam-Voorburg heeft geen staatssteun verleend

De staatssteunsaga rond het Damplein in Leidschendam is eindelijk ten einde. In een besluit van 15 januari 2016 heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat de gemeente Leidschendam-Voorburg (de gemeente) geen selectief voordeel (en dus geen staatssteun) heeft verstrekt aan Schouten & de Jong Projectontwikkeling B.V. (SJB). Daarmee komt de Europese ... Lees meer »

Europese Commissie: Green Deal voor laadpalen is verenigbaar met de interne markt

Europese Commissie: Green Deal voor laadpalen is verenigbaar met de interne markt

In een eerst recent gepubliceerd besluit van 11 augustus 2015, heeft de Europese Commissie de Rijksbijdrage voor de realisatie van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrische auto’s (laadpalen) verenigbaar verklaard met de interne markt. Dit betekent dat decentrale overheden steun kunnen verlenen voor de bouw en exploitatie van laadpalen zonder in ... Lees meer »

Projectontwikkeling en staatssteun: wie betaalt de toegangswegen?

Projectontwikkeling en staatssteun: wie betaalt de toegangswegen?

In een besluit van 8 januari 2016 is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat het Vlaams Gewest geen onrechtmatige steun heeft gegeven aan een projectontwikkelaar door diverse infrastructurele voorzieningen te realiseren in de directe nabijheid van een verwaarloosd industrieterrein dat door de projectontwikkelaar wordt herontwikkeld. De casus De ... Lees meer »

Financiële bijdrage van de gemeente in projectontwikkeling geen staatssteun, wel onrechtmatig

Financiële bijdrage van de gemeente in projectontwikkeling geen staatssteun, wel onrechtmatig

Als een gemeente voor de ontwikkeling van een lokaal activiteitencentrum een financieel voordeel verleent aan een ontwikkelaar, levert dat – volgens een eerst recent gepubliceerde uitspraak van 30 december 2015 van de rechtbank Den Haag – geen staatssteun op als de handel tussen lidstaten van de EU niet wordt beïnvloed. ... Lees meer »

Europese Commissie introduceert nieuwe staatssteunformulieren

Europese Commissie introduceert nieuwe staatssteunformulieren

De Europese Commissie heeft in een persbericht van 30 november 2015 een nieuwe implementatieverordening  voor aanmeldings- en informatieformulieren aangekondigd. Na inwerkingtreding van de implementatieverordening moeten overheden hun staatssteunmeldingen conform opstellen binnen de formats die als bijlagen  aan de implementatieverordeningen zijn gehecht. Sinds een aantal jaar moet die melding worden ingediend ... Lees meer »

Lunchbijeenkomst Staatssteun en Onteigening 10 november 2015

Lunchbijeenkomst Staatssteun en Onteigening 10 november 2015

Bij veel verwervingen van onroerend goed door een overheidspartij kan de vraag aan de orde komen of er mogelijk sprake is van (ongeoorloofde) staatssteun. Regelmatig vinden verwervingen plaats in situaties dat onteigening – uiteindelijk – tot de mogelijkheden behoort. Vanuit staatssteunoptiek is dat relevant. In een onteigeningssituatie heeft de onteigende ... Lees meer »

Aankoopgarantie niet in strijd met staatssteunregels

Aankoopgarantie niet in strijd met staatssteunregels

Samenwerkingsovereenkomsten voor een project- of gebiedsontwikkeling komen vaak al tot stand voordat de voor het project benodigde bestemmingsplanwijziging, de benodigde vergunningen en/of ontheffingen onherroepelijk zijn. Als een de bij de ontwikkeling betrokken particuliere ontwikkelaar over een grondpositie beschikt, bestaat dus het risico dat hij zijn grond niet conform de in ... Lees meer »

Verkoop van grond: openbare verkoop levert niet noodzakelijkerwijs een marktconforme prijs op

Verkoop van grond: openbare verkoop levert niet noodzakelijkerwijs een marktconforme prijs op

In een arrest van 16 juli 2015 heeft het Hof van Justitie (Hof) geoordeeld dat de openbare verkoop van een perceel grond niet noodzakelijkerwijs een marktconforme prijs oplevert. Bijzondere omstandigheden kunnen meebrengen dat rekening wordt gehouden met andere factoren dan de prijs. De casus Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH (BVVG) is ... Lees meer »

15 september 2015 Actualiteitenlunch staatssteun

15 september 2015 Actualiteitenlunch staatssteun

Niet ieder van overheidswege verleend voordeel levert staatssteun op. Voor de kwalificatie als staatssteun is namelijk (onder meer) ook vereist dat het verstrekte voordeel een effect heeft op de interstatelijke handel. Uit zeven recente oriëntatiebesluiten van de Europese Commissie blijkt dat zij interstatelijk handelseffect minder snel aanwezig acht dan voorheen. ... Lees meer »

Het interstatelijk effect van staatssteun en sport

Het interstatelijk effect van staatssteun en sport

In een persbericht van 29 april 2015 heeft de Europese Commissie oriëntatiehulp aangekondigd bij de beoordeling van het interstatelijk effect van staatssteun. De hulp wordt geboden door middel van zeven besluiten. De eerste drie besluiten hebben betrekking op steun in de zorgsector en het vierde besluit op steun aan een ... Lees meer »

Het interstatelijk effect van staatssteun in de zorgsector

Het interstatelijk effect van staatssteun in de zorgsector

Door middel van een persbericht heeft de Europese Commissie  aan de hand van zeven besluiten Oriëntatiehulp gegeven ten behoeve van lokale steunmaatregelen. Inmiddels zijn de eerste twee van de zeven besluiten gepubliceerd. Beide beschikkingen hebben betrekking op steun aan ziekenhuizen. De begunstigde ziekenhuizen De Duitse Landgrafen-Klinik [staatssteunzaak SA.38035] is een ... Lees meer »

Nieuw nationaal Staatssteunkader voor monumentenzorg

Nieuw nationaal Staatssteunkader voor monumentenzorg

Op 20 april 2015 meldde Europadecentraal dat het ministerie van OC&W de Europese Commissie overeenkomstig de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) heeft geïnformeerd over het nieuwe Staatssteunkader voor monumentenzorg (Staatssteunkader). Decentrale overheden kunnen met een beroep op dit Staatssteunkader steun geven voor monumentenzorg zonder dat zij de Europese Commissie daarover hoeven te ... Lees meer »

Informatieverzoek over staatssteun van Hof ’s-Hertogenbosch aan Europese Commissie

Informatieverzoek over staatssteun van Hof ’s-Hertogenbosch aan Europese Commissie

Volgens de Europese Commissie kan particuliere handhaving van de staatssteunregels bij nationale rechters veel voordelen hebben.  Het aantal rechtszaken waarmee werd beoogd de handhaving van de staatssteunregels af te dwingen is echter betrekkelijk gering. De Europese Commissie biedt daarom aan nationale rechters de mogelijkheid om haar te consulteren over de ... Lees meer »

Geen nationale mededingingsregels voor de landbouw, wel een handleiding

Geen nationale mededingingsregels voor de landbouw, wel een handleiding

In de initiatiefnota “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen” roept het Kamerlid Geurts het kabinet onder andere op om te regelen dat producentenorganisaties afspraken kunnen maken met gebruikmaking van de in de gemeenschappelijke marktordening (GMO) geregelde landbouwvrijstelling zonder dat zij bang hoeven te zijn voor mogelijk ingrijpen ... Lees meer »

Mogelijkheden tot  verlenen van staatssteun uitgebreid

Mogelijkheden tot verlenen van staatssteun uitgebreid

Hoewel staatssteun in principe ter goedkeuring bij de Europese Commissie gemeld moet worden, wordt bepaalde staatssteun op grond van groepsvrijstellingen door de Europese Commissie vrijgesteld van die verplichting (zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan). Op 21 mei 2014 heeft de Europese Commissie een nieuwe Algemene Groepsvrijstelling (AGVV) vastgesteld. De nieuwe ... Lees meer »

Staatssteun voor filmhuizen

Staatssteun voor filmhuizen

Bij besluit van 4 april 2014 heeft de Europese Commissie een Deense kaderregeling voor steun van lokale overheden aan filmhuizen (art house cinema’s) goedgekeurd. Het besluit laat zien dat overheden ook ten aanzien van financiering of subsidiering  van het plaatselijk filmhuis rekening moeten houden met de staatssteunregels. Lees meer »

Commissie introduceert nieuw verplicht formulier voor klachten over staatssteun

Commissie introduceert nieuw verplicht formulier voor klachten over staatssteun

De Europese Commissie is in principe verplicht om alle staatssteunklachten die zij ontvangt te onderzoeken. Zeker omdat de Commissie veel (onvoldoende gemotiveerde) klachten binnenkrijgt, leidt dat tot een hoge werkdruk en nodeloze verspilling van beperkte middelen. Het verplichte klachtenformulier  dat de Commissie onlangs heeft geïntroduceerd, moet klagers in staat stellen ... Lees meer »

Bouwrijp maken valt niet onder de staatssteunregels

Bouwrijp maken valt niet onder de staatssteunregels

Op 27 maart 2014 is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat een Duitse regeling die voorziet in de toekenning van rechtstreekse subsidies voor de ontwikkeling en revitalisering van stukken grond, geen staatssteun vormt. De Commissie heeft vastgesteld dat het bouwrijp maken van stukken grond door de plaatselijke autoriteiten ... Lees meer »

Staatssteun voor MeppelEnergie toelaatbaar

Staatssteun voor MeppelEnergie toelaatbaar

In een eerst onlangs gepubliceerd besluit van 6 november 2013 is de Europese Commissie tot de conclusie dat de steun die de provincie Drenthe en de gemeente Meppel willen geven aan MeppelEnergie verenigbaar is met de interne markt omdat voldaan is aan de Richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming (Richtsnoeren). Lees meer »

Tegenhouden vermeende staatssteun bij projectontwikkeling in kort geding: geen gemakkelijke opgave

Tegenhouden vermeende staatssteun bij projectontwikkeling in kort geding: geen gemakkelijke opgave

Veel ondernemingen lijken er sinds het begin van de inmiddels langdurige recessie last van te hebben: concurrenten die voordelen lijken te verkrijgen van transacties met overheden die mogelijk zijn aan te merken als staatssteun.  Zoals een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag aantoont is het voor mogelijk benadeelde concurrenten ... Lees meer »

Financiering van (muziek)cultuur geen staatssteun

Financiering van (muziek)cultuur geen staatssteun

In een uitspraak van 11 september 2013 heeft de rechtbank Amsterdam bevestigd dat een door de overheid verstrekt financieel voordeel aan een culturele (muziek)instelling lang niet altijd staatssteun oplevert. Voor het bestaan van staatssteun is namelijk vereist dat door het financiële voordeel de interstatelijke handel wordt beïnvloed. Bij financiering van ... Lees meer »

Gerecht: Duitse natuurbeschermingsorganisaties zijn ondernemingen

Gerecht: Duitse natuurbeschermingsorganisaties zijn ondernemingen

In een arrest van 12 september 2013 heeft het Gerecht van de Europese Unie (Gerecht) geoordeeld dat Duitse natuurbeschermingsorganisaties (Naturschutzorganisationen) ondernemingen zijn in de zin van de staatssteunregels. Als gevolg hiervan moet de eigendomsoverdracht van stukken grond door de Bond (de Duitse federale overheid) aan deze organisaties voor natuurbehoud aan ... Lees meer »

Staatssteun en DAEB: de Commissie licht de kaderregeling toe

Staatssteun en DAEB: de Commissie licht de kaderregeling toe

Vorig jaar heeft de Commissie een nieuw DAEB-pakket geïntroduceerd. Het pakket bestaat uit vier instrumenten die gelden voor alle (nationale, regionale, lokale) overheden die compensatie verlenen voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang (DAEB’s): het Vrijstellingsbesluit, de Mededeling, de Kaderregeling en de DAEB de minimis verordening.  Bij brief ... Lees meer »

A-G: Woningcorporaties kunnen in beroep komen tegen staatssteunbeschikking

A-G: Woningcorporaties kunnen in beroep komen tegen staatssteunbeschikking

Vorig jaar verklaarde het Gerecht van de Europese Unie in de zaken T-202/10 (Woonlinie e.a.) en T-203/10 (Woonpunt e.a.) het beroep dat 9 Nederlandse woningcorporaties hadden ingesteld tegen twee staatssteunbeschikkingen van de Europese Commissie niet ontvankelijk. Volgens het Gerecht werden de woningcorporaties door de staatssteunbeschikking niet individueel en rechtstreeks geraakt. ... Lees meer »

Raad van State: niet te snel oordelen over staatssteun!

Raad van State: niet te snel oordelen over staatssteun!

In een uitspraak van 13 februari 2013 heeft de Raad van State geoordeeld dat overheidsinstanties die subsidies verlenen niet te snel mogen concluderen dat aangevraagde subsidie als staatssteun is aan te merken. Het vereiste van zorgvuldige besluitvorming vereist volgens de Raad van State dat er eerst (informeel) contact wordt opgenomen ... Lees meer »

Staatssteun en de handel tussen de lidstaten

Staatssteun en de handel tussen de lidstaten

De Noorse gemeente Bømlo wilde Bømlabadet Bygg AS een subsidie van NOK 12.3 miljoen verlenen voor de bouw van een recreatief waterpark. Het voornemen werd bij de EFTA Surveillance Authority (de Autoriteit) gemeld. In het besluit van 5 december 2012 kwam  de Autoriteit tot de conclusie dat de subsidie niet ... Lees meer »

Staatssteun en bedrijfsverplaatsing

Staatssteun en bedrijfsverplaatsing

In een uitspraak van 6 juni 2012 kwam de Raad van State tot de conclusie dat de schadeloosstelling die Rijkswaterstaat aan een onderneming betaalt voor een gedwongen bedrijfsverplaatsing in beginsel geen staatssteun oplevert. Echter, dit laat volgens de Raad van State onverlet dat concrete omstandigheden met betrekking tot de schadeloosstelling ... Lees meer »

Aanbestedingsrecht en staatssteun in het hoge noorden deel 2

Aanbestedingsrecht en staatssteun in het hoge noorden deel 2

Vorig jaar besliste de voorzieningenrechter Groningen dat de overeenkomst met betrekking tot de herinrichting van de Sennemalocatie, thans aangeduid als het Boogplein, die de gemeente Winsum op 20 december 2006 met projectontwikkelaar Montagne II B.V. (Montagne) had gesloten nietig was wegens schending van de staatssteunregels. In het arrest van 15 ... Lees meer »

Overeenkomst gebiedsontwikkeling moet (toch) worden nagekomen

Overeenkomst gebiedsontwikkeling moet (toch) worden nagekomen

Vorig jaar hebben wij u bericht over een geschil tussen de gemeente Winsum en Montagne inzake de nakoming van een gesloten overeenkomst met betrekking tot gebiedsontwikkeling van de zogenaamde ‘Sennemalocatie’. De Groningse voorzieningenrechter oordeelde in juni 2011 dat de gesloten overeenkomst strijdig was met het aanbestedings- en staatssteunrecht en heeft ... Lees meer »

Staatssteun en reclamecampagnes in de landbouw

Staatssteun en reclamecampagnes in de landbouw

Het Productschap Tuinbouw (hierna: het PT) heeft twee verordeningen vastgesteld op basis waarvan heffingen kunnen worden geheven over het aanbod van en de handel in bloemkwekerijproducten. De opbrengst van deze heffingen is onder andere bedoeld om reclamecampagnes ter promotie van bloemkwekerijproducten te financieren (hierna: de regeling). De Europese Commissie stelt ... Lees meer »

Provincies komen natuurbeschermingsorganisaties te hulp

Provincies komen natuurbeschermingsorganisaties te hulp

Vorig jaar besliste de Europese Commissie dat natuurbeschermingsorganisaties als onderneming zijn aan te merken in de zin van de mededingingsregels. Om deze reden hebben natuurbeschermingsorganisaties ook te maken met de staatssteunregels. De Nederlandse provincies zijn het daar niet mee eens en hebben beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese ... Lees meer »

Verkoop van grond en staatssteun, a never ending story

Verkoop van grond en staatssteun, a never ending story

De Europese Commissie heeft Nederland bij brief van 25 januari 2012 meegedeeld dat zij gaat onderzoeken of de gemeente Leidschendam-Voorburg staatssteun heeft gegeven aan projectontwikkelaar Schouten De Jong (SJB). De gemeente heeft namelijk ingestemd met zowel de verlaging van de verkoopprijs (€ 4,6 miljoen)  van een aan SJB verkocht perceel ... Lees meer »

Bestemmingsplannen en staatssteun: het blijft lastig

Bestemmingsplannen en staatssteun: het blijft lastig

Het begon allemaal met de zaak Haaksbergen. In die zaak vernietigde de Raad van State een besluit tot goedkeuring van een bestemmingsplan, omdat er sprake zou zijn van onrechtmatige staatssteun. Vanaf dat moment  wordt er in bestemmingsplanprocedures bij herhaling een beroep gedaan op staatssteun in de poging het bestemmingsplan van ... Lees meer »

Europese Commissie licht staatssteunregels voor overheidsbedrijven toe

Europese Commissie licht staatssteunregels voor overheidsbedrijven toe

De Europese Commissie heeft onlangs een guidance paper (er is enkel een Engelse versie) gepubliceerd over de financiering, herstructurering en privatisering van overheidsbedrijven. In de huidige financiële crisis leiden diverse overheidsbedrijven verlies of nemen de schulden van deze bedrijven toe, hetgeen hun levensvatbaarheid onzeker maakt. In een poging tegemoet te ... Lees meer »

Staatssteunregels gelden niet meer voor zorgwoningen

Staatssteunregels gelden niet meer voor zorgwoningen

Met ingang van 1 januari 2012 is de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (Tijdelijke regeling) aangepast bij Regeling van de Minister van BZK van 20 december 2011. Er zijn drie wezenlijke wijzigingen (i) indexatie van de inkomensgrens, (ii) het schrappen van de inkomensgrens voor zorgwoningen ... Lees meer »

Onrechtmatige overheidsgarantie kan nietig zijn

Onrechtmatige overheidsgarantie kan nietig zijn

In een geschil tussen Residex Capital IV CV (Residex) en de gemeente Rotterdam had de Hoge Raad aan het Hof van Justitie bij arrest van 28 mei 2010 de vraag voorgelegd of een nationale rechterlijke instantie verplicht althans bevoegd is de gevolgen van een garantie die als onrechtmatige steunmaatregel is ... Lees meer »

Inkomensgrens van € 33.614,- voor corporaties blijft voorlopig bestaan

Inkomensgrens van € 33.614,- voor corporaties blijft voorlopig bestaan

Op 24 november 2011 heeft minister Donner de Tweede Kamer bericht dat de inkomensgrens van € 33.614,- voor woningcorporaties voorlopig blijft bestaan. Donner stelt in de brief dat de door de Europese Commissie gepubliceerde nieuwe regels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (‘DAEB’) hier vooralsnog geen wijziging in brengen. Corporaties zijn ... Lees meer »

Naar boven scrollen