Label archieven: aanbestedingsadvocaat

Feed abonnement
Geen herstel bij foutief overgenomen hoeveelheden

Geen herstel bij foutief overgenomen hoeveelheden

Als een inschrijver bij nota van inlichtingen gewijzigde hoeveelheden niet overneemt in de inschrijving, is de inschrijving ongeldig. Dit is een niet voor herstel vatbaar gebrek. De Provincie Friesland houdt voor de renovatie van de N359een Europese openbare aanbestedingsprocedure volgens het ARW 2016. Op het bestek zijn de Standaard RAW ... Lees meer »

Beoordeling inschrijvingen alleen volgens aanbestedingsstukken

Beoordeling inschrijvingen alleen volgens aanbestedingsstukken

De inschrijvingen moeten beoordeeld worden op basis van de methodiek in de aanbestedingsstukken. Externe bronnen, bijvoorbeeld het handboek voor BVP aanbestedingen, mogen daarbij niet worden betrokken. Temeer nu in de literatuur over BVP-aanbestedingen geen consensus over de juiste wijze van beoordelen. BVP-aanbesteding – dus ook toepassing BVP-handboek? De gemeente Apeldoorn ... Lees meer »

Intrekking aanbestedingsprocedure geen onrechtmatige daad

Intrekking aanbestedingsprocedure geen onrechtmatige daad

Is de intrekking van een aanbestedingsprocedure een onrechtmatige daad? In het bijzonder jegens een onderaannemer op wie een inschrijver een beroep doet in het kader van de geschiktheidseisen. De Haagse rechtbank oordeelt van niet. Volgens de rechtbank bestaat er geen causaal verband tussen de intrekking van de aanbestedingsprocedure en de ... Lees meer »

Toch ongeldigverklaring na gunningsbeslissing

Toch ongeldigverklaring na gunningsbeslissing

Een aanbestedende dienst kan op basis van een nadere beoordeling na de gunningsbeslissing een inschrijving mogelijk toch ongeldig verklaren. Dat blijkt uit een vonnis van de Gelderse voorzieningenrechter. Kern van dit vonnis is dat het volgens aanbestedingsrechtelijke gelijkheidsbeginsel niet is toegestaan dat een opdracht wordt gegund aan een inschrijver met ... Lees meer »

Geen inschrijvingsbiljet – inschrijving ongeldig

Geen inschrijvingsbiljet – inschrijving ongeldig

Bij een aanbesteding onder toepassing van het ARW 2016 moet bij de inschrijving altijd een inschrijvingsbiljet zijn bijgevoegd. Zonder inschrijvingsbiljet is de inschrijving ongeldig.  In onder andere art. 7.14.2 ARW 2016 is over het inschrijvingsbiljet het volgende bepaald: “7.14.2 Elke inschrijving dient te zijn voorzien van een inschrijvingsbiljet dat is ... Lees meer »

Beroep op derden: hoe, wat, wanneer?

Beroep op derden: hoe, wat, wanneer?

Al sinds de arresten inzake Siemens en Holst Italia is het een aanbestedingsrechtelijke zekerheid dat inschrijvers een beroep kunnen doen op derden voor bijvoorbeeld de geschiktheidseisen. En hoewel we na het spraakmakende vonnis van de Arnhsemse voorzieningenrechter in 2009 wel dachten dat het leerstuk volledig was uitgekristalliseerd, hebben enkele Europese ... Lees meer »

Gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitverhouding vs. laagste prijs

Gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitverhouding vs. laagste prijs

De gunningscriteria bepalen in een aanbestedingsprocedure aan welke inschrijver de opdracht wordt gegund. Prijs is in de praktijk vaak een belangrijk subgunningscriterium, maar gunning op laagste prijs is in beginsel niet toegestaan. Hoe zit het nu met de gunning op beste prijs-kwaliteitverhouding en laagste prijs? Een overzicht van de stand ... Lees meer »

Wanneer mag een aanbesteder om een toelichting op de inschrijving vragen?

Wanneer mag een aanbesteder om een toelichting op de inschrijving vragen?

Wanneer, aan wie en hoe mag een aanbestedende dienst een toelichting op de inschrijving vragen? In een recent gepubliceerd advies geeft de Commissie van Aanbestedingsexperts drie juridische kaders voor verschillende soorten te vragen toelichtingen. Algemene toelichtingen Op grond van art. 2.55 Aanbestedingswet mag een aanbestedende dienst algemene toelichtingen vragen aan ... Lees meer »

Inschrijving onvolledig – ongeldig of niet?

Inschrijving onvolledig – ongeldig of niet?

Onvolledige inschrijvingen bezorgen aanbesteders nog steeds hoofdbrekens. Mogen ontbrekende stukken worden aangevuld? Of moet de inschrijving toch ongeldig worden verklaard? In twee recent gepubliceerde vonnissen van de rechtbank Noord-Holland wordt ingegaan op deze vragen. Wanneer stukken aanvullen? Volgens vaste rechtspraak komt de volledigheid van de inschrijving op de datum van ... Lees meer »

Niet-gelijktijdige uitnodiging rechtvaardigt intrekking aanbesteding

Niet-gelijktijdige uitnodiging rechtvaardigt intrekking aanbesteding

Voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure moeten alle ondernemers gelijktijdig worden uitgenodigd. Als dat niet is gebeurd, dan is dat een procedureel gebrek dat intrekking van de aanbestedingsprocedure rechtvaardigt. Ondernemers niet gelijktijdig uitgenodigd De gemeente Harlingen heeft op 31 oktober 2016 drie ondernemers uitgenodigd voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. De opdracht ... Lees meer »

Aanbesteding verbouwing Binnenhof geheim verklaard

Aanbesteding verbouwing Binnenhof geheim verklaard

Minister Blok heeft de opdrachten betreffende de verbouwing van het Binnenhof geheim verklaard. Daarvoor is gebruik gemaakt van art. 2.23, lid 1, onder e Aanbestedingswet. Geheim verklaarde opdrachten zijn uitgezonderd van de aanbestedingsplicht, zodat er geen openbare aanbestedingsprocedure voor gehouden hoeft te worden. Het is niet gebruikelijk dat opdrachten die ... Lees meer »

Inschrijvers moeten boetes melden in de Eigen Verklaring

Inschrijvers moeten boetes melden in de Eigen Verklaring

  Inschrijvers moeten boetes die zij krijgen voor overtreding van (bijvoorbeeld) de Mededingingswet en de Telecomwet melden in de Eigen Verklaring als een ernstige beroepsfout. Het Gerechtshof Den Haag bekrachtigt hiermee het vonnis in eerste aanleg. Het niet melden van een dergelijke boete maakt dat de inschrijver een valse verklaring ... Lees meer »

E-boek Aanbestedingsregelgeving 2016

E-boek Aanbestedingsregelgeving 2016

In het e-boek “Aanbestedingsregelgeving 2016” heeft het aanbestedingsteam van Dirkzwager advocaten en notarissen de gewijzigde aanbestedingsregelgeving voor u verzameld. Niet alleen de gewijzigde Aanbestedingswet, maar ook het flankerend beleid zoals de Gids Proportionaliteit en het ARW 2016 zijn opgenomen. Alle regelgeving bij elkaar voor het houden van en inschrijven op ... Lees meer »

Na herstel geen ongeldigverklaring wegens hetzelfde gebrek

Na herstel geen ongeldigverklaring wegens hetzelfde gebrek

Als een mogelijkheid tot herstel is geboden, mag een inschrijving niet meer ongeldig worden verklaard vanwege het herstelde gebrek. De Haagse voorzieningenrechter oordeelt dat in zo’n geval het vertrouwensbeginsel prevaleert over het gelijkheidsbeginsel. Geconstateerde gebrek Bij een openbare aanbestedingsprocedure volgens het ARW 2012 constateerde Rijkswaterstaat dat een ingediende K-verklaring was ... Lees meer »

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet op 1 juli 2016, is er een verplichting gekomen om het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) te gebruiken. Het UEA heeft dezelfde functie als de Uniforme Eigen Verklaring, maar is een Europees format dat voor alle lidstaten hetzelfde is. Het ministerie heeft het UEA ... Lees meer »

Overname contract TSN geen wezenlijke wijziging

Overname contract TSN geen wezenlijke wijziging

De overname van een contract van TSN door een nieuwe opdrachtnemer is geen wezenlijke wijziging. De Overijsselse voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente niet in strijd met het aanbestedingsrecht heeft gehandeld door geen nieuwe aanbestedingsprocedure te houden. Dit vonnis onderstreept het belang voor aanbesteders om een wijzigingsclausule op te nemen in ... Lees meer »

Commissie sommeert Nederland aanbestedingsrichtlijnen te implementeren

Commissie sommeert Nederland aanbestedingsrichtlijnen te implementeren

Zoals inmiddels wel bekend heeft Nederland de aanbestedingsrichtlijnen niet tijdig geïmplementeerd. Wat betekent dat Nederland haar Europees-rechtelijke verplichting om richtlijnen tijdig te implementeren heeft geschonden. De Europese Commissie heeft daarom aan Nederland en 20 andere lidstaten een formele aanmaning gestuurd tot implementatie van de richtlijn over te gaan. Indien Nederland ... Lees meer »

Alle combinanten moeten K-verklaring indienen

Alle combinanten moeten K-verklaring indienen

Als meerdere ondernemers in combinatie inschrijven, moeten alle afzonderlijke combinanten een K-verklaring indienen. De rechtbank Noord-Nederland handhaaft daarom de ongeldigheid van een combinatie van wie één combinant niet een K-verklaring had ingediend. Inschrijvers en aanbesteders moeten dus zorgvuldig controleren of van alle combinanten een K-verklaring aanwezig is. Wanneer het ARW ... Lees meer »

Wijziging ARW en Gids Proportionaliteit

Wijziging ARW en Gids Proportionaliteit

In de Eerste Kamer ligt op dit moment het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet voor. Met het wetsvoorstel worden in de Aanbestedingswet de aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd. Bij de Aanbestedingswet horen ook verschillende documenten in het kader van het flankerend beleid. Dit zijn het ARW 2012, de Uniforme Eigen Verklaring en ... Lees meer »

E-book Actualiteiten Aanbestedingsrecht

E-book Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Dirkzwager heeft een e-book Actualiteiten Aanbestedingsrecht gepubliceerd. In het e-book zijn artikelen van onze kennispagina gebundeld en ingedeeld onder verschillende onderwerpen. Zo zijn er artikelen in opgenomen over de (on)geldigheid van inschrijvingen, het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet, maar ook over gebiedsontwikkeling. Door deze indeling kunt u artikelen eenvoudig ... Lees meer »

Te laat met dagvaarden, ook zonder vervaltermijn

Te laat met dagvaarden, ook zonder vervaltermijn

De vorderingen van een inschrijver worden  door de Almelose kort gedingrechter afgewezen omdat hij te laat heeft gedagvaard, namelijk enkele dagen na het verstrijken van de bezwaartermijn van 20 dagen  Dit ondanks het feit dat de bezwaartermijn van 20 dagen geen vervaltermijn was en er voor het einde van de ... Lees meer »

EMVI of de facto laagste prijs: wanneer maakt kwaliteit het verschil?

EMVI of de facto laagste prijs: wanneer maakt kwaliteit het verschil?

Wanneer heeft de kwaliteitsscore nog een significante invloed op de rangorde? Met een recent gepubliceerd advies heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts meer invulling gegeven aan de vraag wanneer de kwaliteitscriteria nog significantie invloed kunnen hebben op de. Aanbesteders moeten rekening houden met een bandbreedte van ten minste 10% tussen de ... Lees meer »

Algemene grondslag voldoende voor ongeldigheid inschrijving

Algemene grondslag voldoende voor ongeldigheid inschrijving

Het alsnog indienen van de bijlage waarin de inschrijver zich conformeert aan de minimumeisen is een wezenlijke wijziging van de inschrijving. De bijlage betreft immers de kern van de inschrijving. De Limburgse voorzieningenrechter oordeelt dat er daarom geen sprake is van een klaarblijkelijke eenvoudige precisering en de inschrijving ongeldig is.  ... Lees meer »

Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2016

Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2016

Voor het aanbestedingsrecht wordt 2016 een spannend jaar. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet ligt inmiddels bij de Tweede Kamer. Hoewel de wetswijziging pas 18 april 2016 moet zijn doorgevoerd, ziet het er (helaas) nog niet naar uit dat die datum wordt gehaald. Naast deze wetswijziging is het ook ... Lees meer »

Aanbestedingspaspoort gepubliceerd

Aanbestedingspaspoort gepubliceerd

In de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen is bepaald dat gebruik moet worden gemaakt van het zogenaamde Europese aanbestedingspaspoort. De tekst daarvan was echter nog niet bekend bij de inwerkingtreding van de richtlijnen. Op 6 januari 2016 heeft de Europese Commissie de inhoud van het aanbestedingspaspoort, genaamd: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), gepubliceerd in ... Lees meer »

Verschuiven van kosten maakt inschrijving ongeldig

Verschuiven van kosten maakt inschrijving ongeldig

Mogen kosten uit de staart worden opgenomen in de verrekenprijzen? De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland oordeelt van niet. Door op deze manier met kosten te schuiven, wordt er in strijd met de RAW-systematiek gehandeld. Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het onderhoud aan provinciale wegen, waarbij een Standaard RAW ... Lees meer »

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen

In het Europees publicatieblad zijn de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen bekend gemaakt. Bij een overschrijding van de volgende drempels, moet een opdracht Europees worden aanbesteed. Opdracht/ aanbesteder Centrale   overheid Decentrale   overheid/ publiekrechtelijke instelling Speciale   sectoren Werken € 5.225.000,00 € 5.225.000,00 € 5.225.000,00 Leveringen/ diensten € 135.000,00 ... Lees meer »

Beroep op referenties van failliete derde

Beroep op referenties van failliete derde

Kan een inschrijver voldaan aan de geschiktheidseisen met referenties van een failliete derde? In de jurisprudentie is aanvaard dat dat onder omstandigheden mogelijk is. De Haagse voorzieningenrechter oordeelt in een recent gepubliceerd vonnis dat de inschrijver niet over de noodzakelijke middelen van de derde beschikt als de inschrijver slechts het ... Lees meer »

Afwijzen op grond van vooraf niet kenbare criteria

Afwijzen op grond van vooraf niet kenbare criteria

Een private partij (niet zijnde een aanbestedende dienst) heeft bij de aanbesteding van voertuigenhulpverlening bepaald dat de Aanbestedingswet noch de aanbestedingsbeginselen van toepassing zijn. Verder zijn er knock outcriteria gebruikt die van tevoren niet kenbaar zijn gemaakt. Een afgewezen inschrijver maakt bezwaar in kort geding. De rechter oordeelt dat het ... Lees meer »

WMO-aanbesteding: keuzevrijheid ZIN of PGB

WMO-aanbesteding: keuzevrijheid ZIN of PGB

De Groningse kort gedingrechter heeft onlangs overwogen dat gemeenten de burger niet mogen beperken in hun keuze voor zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB). De rechter oordeelde daarom dat een gemeentelijke aanbesteding van ZIN onrechtmatig was. De gemeenten hadden namelijk zodanige PGB-voorwaarden gesteld, waardoor eerder ZIN in plaats ... Lees meer »

Eisen PvE geen minimumeisen door akkoordverklaring

Eisen PvE geen minimumeisen door akkoordverklaring

Aanbestedende diensten eisen geregeld van inschrijvers dat zij zich akkoord verklaren met een programma van eisen (“PvE”). Zonder een dergelijke akkoordverklaring is een inschrijving volgens de aanbestedingsstukken veelal ongeldig of wordt de inschrijver uitgesloten. De Utrechtse voorzieningenrechter bepaalde onlangs dat een dergelijke knock-outeis nog niet meebrengt dat ook op het ... Lees meer »

Handtekeningperikelen: wie mag wat ondertekenen

Handtekeningperikelen: wie mag wat ondertekenen

Sinds de invoering van de Aanbestedingswet 2012 lijken de zogenaamde handtekeningperikelen uit de wereld (van de rechtspraak) te zijn. In de praktijk blijkt echter dat de Aanbestedingswet het juist lastiger heeft gemaakt om een documenten te ondertekenen. In dit artikel wordt daarom ingegaan op de vraag wie de belangrijkste documenten ... Lees meer »

Algemene uitsluiting vanwege ernstige fout niet toegestaan

Algemene uitsluiting vanwege ernstige fout niet toegestaan

Ook al is er bij een inschrijver een ernstige fout vastgesteld, dan is het niet toegestaan om die inschrijver uit te sluiten voor meerdere aanbestedingen gedurende een bepaalde (vaste) periode. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat voor een uitsluiting een grondslag in de aanbestedingsdocumenten noodzakelijk is. Voor een dergelijke algemene uitsluiting ... Lees meer »

Artikel Joris Bax in TenderNieuwsbrief – Aanbestedingen in de zorgsector

Artikel Joris Bax in TenderNieuwsbrief – Aanbestedingen in de zorgsector

Naar aanleiding van een update over een arrest van het Gerechtshof Den Bosch waarin het gerechtshof oordeelde dat CZ Zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst is, heeft Joris Bax een artikel over hetzelfde onderwerp geschreven voor de TenderNieuwsbrief. In het artikel wordt ingegaan op de mogelijke aanbestedingsplichten van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Lees meer »

Schadevergoeding na wezenlijke wijziging

Schadevergoeding na wezenlijke wijziging

Een vordering van een afgewezen inschrijver tot schadevergoeding kan pas worden toegewezen als die inschrijver voldoende aannemelijk maakt dat de opdracht aan haar zou zijn gegund. Als de aanbestedende dienst de opdracht wezenlijk wijzigt, zal de inschrijver dus aannemelijk moeten maken dat de wezenlijk gewijzigde opdracht aan hem zou zijn ... Lees meer »

Onvolledige eenheidsprijzen – inschrijving ongeldig

Onvolledige eenheidsprijzen – inschrijving ongeldig

Bij een aanbestedingsprocedure volgens de Standaard RAW moeten alle kosten in de eenheidsprijzen zijn begrepen. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat een inschrijving – na toelichting – ongeldig is als niet alle kosten in de eenheidsprijs zijn opgenomen. Ook als de aannemer kosten voor eigen rekening neemt. Afvoeren ... Lees meer »

Aanbesteding ondeugdelijk als loting op voorhand vaststaat

Aanbesteding ondeugdelijk als loting op voorhand vaststaat

Het CJIB heeft een aanbestedingsprocedure uitgezet voor bepaalde deurwaardersdiensten met als gunningscriterium laagste prijs en een voorgeschreven prijsbandbreedte van € 0,87 tot en met € 10,33. Een geïnteresseerd deurwaarderskantoor maakt tegen deze opzet bezwaar en stelt dat (nagenoeg) alle inschrijvers zullen inschrijven met het minimumbedrag van € 0,87 en dat ... Lees meer »

Besluitvorming voor het uitsluitend recht

Besluitvorming voor het uitsluitend recht

Een alleenrecht moet worden verleend bij wet of besluit. Uit een recent gepubliceerd vonnis van de Rechtbank Gelderland lijkt te volgen dat dat besluit algemeen verbindend moet (kunnen) zijn. Daarnaast lijkt een enkele publicatie van de besluiten achteraf op een website van de besluitnemer onvoldoende. Een vonnis dat van belang ... Lees meer »

Onderhandse gunning leerlingenvervoer vanwege dwingende spoed

Onderhandse gunning leerlingenvervoer vanwege dwingende spoed

De gemeente Amsterdam heeft op 29 juni 2015 Willemsen De Koning (WDK) laten weten dat de overeenkomst voor leerlingenvervoer niet wordt verlengd. Vervolgens heeft de gemeente Connexxion opdracht gegeven het leerlingenvervoer voor het aankomende schooljaar te verzorgen. WDK is hiertegen met een kort geding opgekomen. Volgens WDK stond het de ... Lees meer »

Wijziging stelposten maakt inschrijving ongeldig

Wijziging stelposten maakt inschrijving ongeldig

Een eenzijdige wijziging van de stelposten door de inschrijver maakt de inschrijving ongeldig. Volgens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant is die wijziging in strijd met artikel 01.01.02 Standaard RAW Bepalingen 2010. Stelposten zijn vast en mogen door inschrijvers niet worden gewijzigd. Van een eenvoudig te herstellen gebrek is geen ... Lees meer »

Terugkomen op gunningsvoornemen toegestaan?

Terugkomen op gunningsvoornemen toegestaan?

Bij herbeoordeling van inschrijvingen en de daaropvolgende herziening van een gunningsvoornemen dient de aanbestedende dienst inschrijvers in alle gevallen tijdig te informeren. De intrekking van het oorspronkelijke gunningsvoornemen moet hij bovendien motiveren, aldus de Commissie van Aanbestedingsexperts in een recent advies. Feiten Het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) ... Lees meer »

Resultaten evaluatie Aanbestedingswet gepubliceerd

Resultaten evaluatie Aanbestedingswet gepubliceerd

De resultaten van de evaluatie van de Aanbestedingswet zijn gepubliceerd. Op woensdag 8 juli 2015 heeft de Minister van Economische Zaken die aangeboden aan de Tweede Kamer. Kort gezegd zijn de resultaten positief, hoewel de minister constateert dat er nog winst te behalen is de kwaliteit van de aanbestedingen. In ... Lees meer »

Kort geding tegen de gunningsbeslissing – verplichting tot interventie?

Kort geding tegen de gunningsbeslissing – verplichting tot interventie?

De winnende inschrijver maakt misbruik van procesrecht als hij een eigen kort geding start vanwege ene wijziging van de gunningsbeslissing naar aanleiding van een eerder kort geding waarin hij niet heeft geïntervenieerd. De Utrechtse voorzieningenrechter oordeelt dat deze ‘winnaar’ in zijn eigen kort geding daarom niet-ontvankelijk is. Kort geding tegen ... Lees meer »

Clusterverbod: ondeugdelijke motivering – onrechtmatige aanbesteding

Clusterverbod: ondeugdelijke motivering – onrechtmatige aanbesteding

Een aanbestedingsprocedure is onrechtmatig als de motivering voor een clustering van opdrachten niet deugdelijk is. Zo oordeelt de Utrechtse voorzieningenrechter in een recent vonnis in navolging van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Daarnaast oordeelt de Utrechtse voorzieningenrechter nog dat het uitvragen van een concreet merk niet objectief gerechtvaardigd is omdat er ... Lees meer »

Verschuiving opleverdatum geen wezenlijke wijziging

Verschuiving opleverdatum geen wezenlijke wijziging

Als de opleverdatum wordt verschoven vanwege een kort geding tegen de voorlopige gunning, is van een wezenlijke wijziging van de overeenkomst geen sprake. De Haagse voorzieningenrechter oordeelt dat niet valt in te zien waarom vanwege een dergelijke verschuiving   Achtergrond van de opdracht Het Ministerie van Defensie is eind 2013 ... Lees meer »

Meerdere aanbestedende diensten? Dan kan een inschrijver ze slechts tezamen aanspreken

Meerdere aanbestedende diensten? Dan kan een inschrijver ze slechts tezamen aanspreken

Als meerdere diensten samen een opdracht aanbesteden, vormen zij in die aanbestedingsprocedure samen de aanbestedende dienst. Een inschrijver die een kort geding aanhangig maakt, moet daarom alle aanbesteders dagvaarden. In een zaak waar een inschrijver dit naliet, verklaarde de Noord-Hollandse voorzieningenrechter haar niet-ontvankelijk. In de zaak die aan de voorzieningenrechter ... Lees meer »

Aanbesteder mag uitgaan van juistheid inschrijving

Aanbesteder mag uitgaan van juistheid inschrijving

Een aanbestedende dienst mag in beginsel erop vertrouwen dat een inschrijving juist is. Zo oordeelt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Een aanbestedende dienst heeft alleen dan een eigen verificatieplicht ingeval er gerede twijfel is bij (een onderdeel van) een inschrijving. Hoe een aanbesteder deze verificatieverplichting moet uitvoeren, verduidelijkt de ... Lees meer »

CZ zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst

CZ zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst

Het Gerechtshof Den Bosch heeft geoordeeld dat CZ Zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst is. Met haar recente arrest vernietigt het hof het vonnis van de voorzieningenrechter. Het hof komt tot dit oordeel omdat volgens haar de behoeften waarin CZ voorziet van commerciële aard zijn. Voorzien in behoeften van commerciële aard, of ... Lees meer »

Raamovereenkomst voor onbepaalde tijd onrechtmatig

Raamovereenkomst voor onbepaalde tijd onrechtmatig

Een raamovereenkomst voor onbepaalde tijd is in strijd met de Aanbestedingswet. Dit is een van de redenen waarom de voorzieningenrechter Zeeland-West-Brabant een aanbestedingsprocedure voor schoolboeken onrechtmatig achtte. In deze update worden nog een aantal andere bezwaren besproken. Raamovereenkomst voor onbepaalde tijd Het eerste bezwaar tegen de aanbesteding is dat de ... Lees meer »

Na definitieve gunning kan een inschrijver niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden laten prevaleren

Na definitieve gunning kan een inschrijver niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden laten prevaleren

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 21 april 2015 het uitgangspunt bevestigd dat als na een aanbesteding definitief wordt gegund, een perfecte overeenkomst is ontstaan. Daarna kan door de gegunde partij niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard die uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaakten van de aanbestedingsstukken. ... Lees meer »

Seminar Aanbestedingswet 2.0: welke veranderingen brengt de nieuwe regelgeving?

Seminar Aanbestedingswet 2.0: welke veranderingen brengt de nieuwe regelgeving?

Naar aanleiding van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, heeft de Nederlandse regering op (goede) vrijdag 3 april de concepttekst voor de Aanbestedingswet 2.0 (werktitel) gepubliceerd. Al bij de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijnen werd duidelijk dat er grote veranderingen gaan optreden. Welke veranderingen brengt deze nieuwe regelgeving voor u? In één middag ... Lees meer »

Wat zijn reële en marktconforme prijzen?

Wat zijn reële en marktconforme prijzen?

Bij veel aanbestedingen wordt de eis gesteld dat de te offreren prijzen “reëel en marktconform” moeten zijn. Een dergelijke eis is vaak onderwerp van een aanbestedingskort geding. De Haagse kort gedingrechter heeft onlangs ook een duit in het zakje mogen doen. Aanbesteding vervoer college van B & W De gemeente ... Lees meer »

Artikel 4.15 Aanbestedingswet niet limitatief

Artikel 4.15 Aanbestedingswet niet limitatief

Het Gerechtshof Den Bosch heeft in een recent arrest geoordeeld dat de gronden tot vernietiging van een overeenkomst (artikel 4.15, lid 1 Aw) niet limitatief zijn. Als een schending van het aanbestedingsrecht wordt vastgesteld, kunnen ook andere middelen uit het (nationale) recht worden aangewend om die schending ‘recht te zetten’. Lees meer »

Naar boven scrollen