Label archieven: boete

Feed abonnement
Forse boete Scania voor deelname truckkartel

Forse boete Scania voor deelname truckkartel

De Europese Commissie heeft Scania een boete  opgelegd van ruim 880 miljoen euro voor deelname aan het truckkartel. Het kartel kwam aan het licht door een clementieverzoek van MAN, één van de karteldeelnemers. In 2011 heeft de Commissie vervolgens onaangekondigde inspecties bij vrachtwagenfabrikanten uitgevoerd. Uiteindelijk heeft de Commissie in 2016 ... Lees meer »

Boetes ACM voor kartel executieveilingen onderuit

Boetes ACM voor kartel executieveilingen onderuit

In een recente uitspraak oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) dat de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) ten onrechte boetes heeft opgelegd aan een grote groep deelnemers aan executieveilingen. ACM heeft namelijk voor de meeste onderzochte veilingen niet bewezen dat afspraken tussen deelnemers in de eerste fase ... Lees meer »

Europese Commissie onderzoekt distributie Guess

Europese Commissie onderzoekt distributie Guess

De Europese Commissie is een formeel onderzoek gestart naar de mededingingsrechtelijke toelaatbaarheid van de distributiepraktijken van het kledingmerk Guess. De Commissie onderzoekt vooral of Guess haar distributeurs beperkingen oplegt bij grensoverschrijdende verkoop, zoals beperking van de online verkoop en de verkoop aan detailhandelaren in andere lidstaten van de EU.   ... Lees meer »

Rechter bevestigt deelname thuiszorginstellingen aan aanbestedingskartel, maar verlaagt de opgelegde boete.

Rechter bevestigt deelname thuiszorginstellingen aan aanbestedingskartel, maar verlaagt de opgelegde boete.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft onlangs  het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevestigd dat twee Friese thuiszorgondernemingen in strijd hebben gehandeld met het kartelverbod. Zij hadden voorafgaand aan een gezamenlijke Wmo-aanbesteding van diverse gemeenten in Friesland concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld. Het CBb heeft evenwel ... Lees meer »

ACM heeft onvoldoende bewijs geleverd voor overtreding kartelverbod bij aanbestedingen voor taxidiensten

ACM heeft onvoldoende bewijs geleverd voor overtreding kartelverbod bij aanbestedingen voor taxidiensten

Twee taxiondernemingen zijn door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) beboet omdat zij samenwerkingsovereenkomsten hadden gesloten waarin zij afspraken hadden gemaakt over (onder meer) de verdeling van toekomstige aanbestedingen (marktverderlingsafspraken). De rechtbank Rotterdam concludeert dat deze afspraken een concurrentiebeperkend doel hadden. Desondanks heeft de ACM ten onrechte een boete opgelegd ... Lees meer »

Aanbevelingen LHV over het vestigingsbeleid (toch) niet in strijd met het kartelverbod

Aanbevelingen LHV over het vestigingsbeleid (toch) niet in strijd met het kartelverbod

In 2008 heeft de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) haar leden geadviseerd over de vestiging van nieuwe huisartsen in hun verzorgingsgebied. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) waren deze adviezen in strijd met het kartelverbod. Die beoordeling van de ACM houdt bij de rechtbank Rotterdam geen stand. In een vonnis van ... Lees meer »

Hogere boetemaxima voor karteldeelnemers stap dichterbij

Hogere boetemaxima voor karteldeelnemers stap dichterbij

Op 26 november jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot verhoging van de boetemaxima voor overtredingen van onder andere de Mededingingswet. Doel van het wetsvoorstel is het vergroten van de preventieve afschrikwekkende werking  van het markttoezicht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hoewel het wetsvoorstel verhogingen ... Lees meer »

Opnieuw beëindigt Rabobank bankrelatie na boete van ACM

Opnieuw beëindigt Rabobank bankrelatie na boete van ACM

Het lijkt inmiddels vast beleid van de Rabobank: het opzeggen van de bankrelatie met ondernemingen en natuurlijke personen die een boete hebben gehad van de ACM vanwege participatie aan verboden prijsafspraken bij executieveilingen. Naar een  voorlopig oordeel van de rechtbank Noord Nederland  is de Rabobank daartoe gerechtigd. Eerder kwam de ... Lees meer »

ACM: compliance is welbegrepen eigenbelang

ACM: compliance is welbegrepen eigenbelang

In een op 29 mei 2015 voor de Vereniging Farmacie & Recht gehouden toespraak is Chris Fonteijn, voorzitter van de raad van bestuur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM),  ingegaan op het belang van compliance in de zorg en de farmacie. Zijn boodschap was: compliance is welbegrepen eigenbelang. Aanpak ... Lees meer »

ACM roept karteldeelnemers op hun kartel te melden

ACM roept karteldeelnemers op hun kartel te melden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de Brochure  “Meld uw kartel en ontloop een boete” gepubliceerd. In de brochure worden de voorwaarden beschreven waaraan karteldeelnemers moeten voldoen om voor clementie van de ACM in aanmerking te komen. Geheime kartels zijn moeilijk te bewijzen voor toezichthouders zoals de ACM en ... Lees meer »

Terugvordering van GMO-subsidie voor agri-milieumaatregelen

Terugvordering van GMO-subsidie voor agri-milieumaatregelen

In een uitspraak van 30 december 2014 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven ( CBB) beslist dat het Unierechtelijke rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel er aan in de weg staat dat met terugwerkende kracht forfaitaire standaardtarieven voor GMO-steun worden gewijzigd. De casus Verschillende producentenorganisaties in de sector groenten en fruit ... Lees meer »

Investeringsmaatschappijen beboet voor kartel van onderneming waarin zij hebben geïnvesteerd

Investeringsmaatschappijen beboet voor kartel van onderneming waarin zij hebben geïnvesteerd

Investeringsmaatschappijen zijn niet langer veilig voor mededingingsautoriteiten. In het voorjaar van 2014 werd de private equitytak van Goldman Sachs al door de Europese Commissie beboet en (goed?) voorbeeld doet volgen. Bij recent gepubliceerde besluiten van 20 november 2014 heeft de ACM voor het eerst in de Nederlandse praktijk investeringsmaatschappijen (CVC ... Lees meer »

Niet alle concurrentiebeperkende afspraken zijn verboden

Niet alle concurrentiebeperkende afspraken zijn verboden

In een persbericht van 1 december 2014  heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ondernemingen gewezen op de mogelijkheid die de bagatelvrijstelling hun biedt om (concurrentiebeperkende) afspraken in overeenstemming met de Mededingingswet te maken. De bagatelvrijstelling zondert namelijk bepaalde afspraken tussen ondernemingen met een relatief kleine omzet en/of een relatief ... Lees meer »

Stroomlijningswet ACM gepubliceerd

Stroomlijningswet ACM gepubliceerd

Met ingang van 1 april 2013  zijn de OPTA, de Consumentenautoriteit en de NMa gefuseerd in de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hoewel de drie gefuseerde toezichthouders allen afzonderlijke bevoegdheden en procedures hadden, is de fusie gerealiseerd zonder dat deze verschillen zijn gestroomlijnd ten behoeve van de totstandkoming van de ... Lees meer »

GMO-subsidie en kennelijke fouten in de steunaanvraag

GMO-subsidie en kennelijke fouten in de steunaanvraag

In een uitspraak van 21 mei 2014 is het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) tot de conclusie gekomen dat producentenorganisatie Best of Four geen kennelijke fout heeft gemaakt in de aanvraag voor GMO-subsidie. Het Productschap Tuinbouw (PT) had de steunaanvraag terecht niet volledig gehonoreerd. In verband met het ... Lees meer »

Hogere boetekorting voor opbiechten kartel

Hogere boetekorting voor opbiechten kartel

Ondernemingen die afspraken maken die de concurrentie beperken, kunnen daarvoor worden beboet door mededingingsautoriteiten, zoals de Europese Commissie en de Autoriteit en Consument & Markt (ACM). Om kartels op te sporen geven mededingingsautoriteiten echter boetekorting of zelfs boetevrijstelling (clementie) aan ondernemingen die een verboden kartelafspraak bij de ACM opbiechten. Dit ... Lees meer »

Beperking openbaarmakingsverplichting van clementiedossier

Beperking openbaarmakingsverplichting van clementiedossier

Als de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en/of de Commissie een kartelonderzoek hebben verricht, zullen zij beschikken over veel kartelinformatie. Het onderzoeksdossier bevat bovendien vaak stukken waarin ondernemingen (clementieverzoekers) een verboden kartel opbiechten in ruil voor boetevermindering. Om voor boetevermindering in aanmerking te komen, wordt van een clementieverzoeker geëist dat ... Lees meer »

Boetes kartels gaan omhoog

Boetes kartels gaan omhoog

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd de (wettelijke) boetemaxima voor overtredingen van het kartelverbod te willen verhogen. Er zou van de huidige boetes te weinig afschrikkende werking uitgaan. Lees meer »

ACM informeert ziekenhuizen opnieuw over mededingingsrechtelijke aspecten samenwerking

ACM informeert ziekenhuizen opnieuw over mededingingsrechtelijke aspecten samenwerking

In september van 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een uitgebreide informatiebrochure uitgebracht waarin zij de verschillende wijzen van beoordeling van samenwerking tussen ziekenhuizen toelicht. Via een persbericht van 22 januari 2014  heeft de ACM ook een beknopte informatiekaart gepubliceerd voor ziekenhuizen die hun samenwerking tegen de mededingingsrechtelijke ... Lees meer »

Rechtbank beperkt ACM in mogelijkheid tot “naming and shaming” in bezwaarfase

Rechtbank beperkt ACM in mogelijkheid tot “naming and shaming” in bezwaarfase

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 12 december 2013 verboden een boetebesluit te publiceren waarin de naam van een voor een overtreding van het kartelverbod beboete handelaar zou worden genoemd. De betrokken handelaar had namelijk bezwaar tegen het boetebesluit ingediend en zou ... Lees meer »

Mededingingsregels nopen tot voorzichtigheid bij media-uitlatingen van ondernemingsbestuurders

Mededingingsregels nopen tot voorzichtigheid bij media-uitlatingen van ondernemingsbestuurders

Recent hebben zowel de Europese Commissie als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kritisch gekeken naar ondernemingen die hun gedrag mogelijk onderling afstemmen via uitlatingen van  hun bestuurders in het publieke domein (bijvoorbeeld de media). De handhavingsactiviteiten van de ACM en de Commissie laten zien dat ondernemingsbestuurders ook rekening moeten ... Lees meer »

ACM mag niet zomaar gebruikmaken van telefoontaps van justitie

ACM mag niet zomaar gebruikmaken van telefoontaps van justitie

Indien het Openbaar Ministerie (OM) tijdens een strafrechtelijk onderzoek gebruikmaakt van telefoontaps, kan uit die telefoontaps ook informatie omtrent een mogelijke overtreding van het (bestuursrechtelijke) kartelverbod voortkomen. De officier van justitie mag de resultaten van telefoontaps aan de ACM ter beschikking stellen teneinde de ACM in staat te stellen onderzoek ... Lees meer »

Weer gevoelige nederlaag NMa in zorgsector

Weer gevoelige nederlaag NMa in zorgsector

Het boek met nederlagen van de NMa in de zorgsector heeft er weer een hoofdstuk bij. Op 14 maart 2013 heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de NMa niet heeft bewezen dat de Stichting Carinova en de Stichting Carint-Reggeland Groep het kartelverbod hebben overtreden. De rechtbank Rotterdam heeft het boetebesluit ... Lees meer »

EUR vier miljoen aan boetes in uienkartel

EUR vier miljoen aan boetes in uienkartel

Recent heeft de NMa het boetebesluit van 18 december 2012 gepubliceerd waarin de NMa boetes van in totaal circa EUR 4 miljoen heeft opgelegd aan zeven ondernemingen die zich bezighouden met de productie en verkoop van plantuien. De ondernemingen zouden zich volgens de NMa schuldig hebben gemaakt aan (op grond ... Lees meer »

Rechtbank wijst schadevergoeding toe aan kartelslachtoffer

Rechtbank wijst schadevergoeding toe aan kartelslachtoffer

In een baanbrekende uitspraak heeft de rechtbank Oost-Nederland ABB Ltd. en ABB B.V. (gezamenlijk ABB c.s.) veroordeeld tot vergoeding van schade die Tennet heeft geleden als gevolg van een kartel waarbij ABB Ltd. partij was. Hoewel kartels regelmatig aanleiding zijn voor schadevergoedingsprocedures, leiden dergelijke procedures zelden tot een vonnis waarin ... Lees meer »

Compliance is bijhouden

Compliance is bijhouden

Op 29 april 2011 liet de NMa weten dat de thuiszorg niet langer als prioriteit werd beschouwd. Reden hiervoor was dat de NMa had geconstateerd dat er voldoende positieve ontwikkelingen waren die lieten  zien dat thuiszorginstellingen zich aan de mededingingsregels houden. Een van deze ontwikkelingen was de introductie door ActiZ ... Lees meer »

Niet werkend compliance-programma werkt boeteverhogend

Niet werkend compliance-programma werkt boeteverhogend

In het besluit van 4 oktober 2012  heeft de OPTA aan KPN een boete opgelegd van € 22.443 voor het overtreden een op KPN rustende non-disvcriminatieverplichting. Op grond van de Marktanalysebesluiten ontbundelde toegang had de OPTA deze verplichting aan KPN opgelegd. Hoewel de boete die KPN moet betalen niet wereldschokkend ... Lees meer »

LHV niet opnieuw beboet

LHV niet opnieuw beboet

Eerder dit jaar heeft de NMa aan de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) substantiële boetes opgelegd voor een overtreding van het kartelverbod, omdat de LHV haar leden had geadviseerd om uitsluitend huisartsen toe te laten als de reeds gevestigde huisartsen het daarmee eens zijn. Nu is gebleken dat de regionale LHV-huisartsenkringen (daarbij ... Lees meer »

Onderneming komt alsnog onder boete bouwfraude uit

Onderneming komt alsnog onder boete bouwfraude uit

Het is inmiddels bijna elf jaar geleden dat in een aflevering van Zembla de bouwfraude aan het licht werd gebracht. Op grond van het onderzoek dat de NMa naar aanleiding van deze uitzending heeft uitgevoerd, is een groot aantal boetes opgelegd aan bouwondernemingen die kartelafspraken hebben gemaakt. Hoewel procederen tegen ... Lees meer »

Rechtszekerheidsbeginsel kan in de weg staan aan boeteverhoging door NMa

Rechtszekerheidsbeginsel kan in de weg staan aan boeteverhoging door NMa

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de boete moet verlagen van ondernemingen die waren betrokken bij een Maastrichts aanbestedingskartel. De NMa had bij het vaststellen van de hoogte van de boete (onder meer) ten onrechte geoordeeld dat boeteverhogende omstandigheden van toepassing ... Lees meer »

Doel om de concurrentie te beperken niet langer garantie voor boete van de NMa?

Doel om de concurrentie te beperken niet langer garantie voor boete van de NMa?

De Nederlandse Mededingingsautoriteit is van plan een toezegging van Coöperatief Transport Europa U.A. te aanvaarden, inhoudende dat CTE niet langer de prijs vaststelt waarvoor haar leden op aanbestedingen inschrijven. Doordat de NMa deze toezegging in een toezeggingsbesluit heeft geaccepteerd, ontloopt CTE een kartelboete. Het besluit is opmerkelijk aangezien het uitsluiten ... Lees meer »

CBb bevestigt dat alleen de verkrijger een overname moet melden bij de NMa

CBb bevestigt dat alleen de verkrijger een overname moet melden bij de NMa

Iedere voorgenomen fusie, overname of oprichting van een volwaardige joint-venture moet voorafgaande aan de totstandkoming worden gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, indien de omzet van de betrokken partijen bepaalde waarden overschrijdt (artikel 34 van de Mededingingswet). Wanneer de meldingsplicht wordt geschonden, is de NMa bevoegd om een boete op te ... Lees meer »

NMa beboet Landelijke Huisartsen Vereniging en feitelijk leidinggevenden vanwege overtreding kartelverbod

NMa beboet Landelijke Huisartsen Vereniging en feitelijk leidinggevenden vanwege overtreding kartelverbod

Vandaag is bekend geworden dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een boete heeft opgelegd van ongeveer EUR 7,7 miljoen. Daarnaast heeft de NMa een boete opgelegd aan twee functionarissen van de LHV, omdat zij feitelijk leiding hebben gegeven aan de verboden kartelgedragingen. Lees meer »

NMa richt haar pijlen ook op het MKB

NMa richt haar pijlen ook op het MKB

Bij besluit van 20 december 2011 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vastgesteld dat tien glazenwassers in 2006 het kartelverbod hebben overtreden. De betreffende glazenwassers hebben toentertijd afgesproken om de straten uit de nog op te leveren nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom in de gemeente Delft onderling te verdelen, waardoor (toekomstige) bewoners ... Lees meer »

Europese Commissie adviseert ondernemingen over naleving van de mededingingsregels

Europese Commissie adviseert ondernemingen over naleving van de mededingingsregels

In november 2011 heeft de Europese Commissie de brochure “Compliance Matters” op de nieuwe compliance sectie van haar website gepubliceerd. Met deze brochure beoogt de Commissie ondernemingen te helpen om uit de mededingingsrechtelijke problemen te blijven. De brochure bevat een samenvatting van de geldende mededingingsregels (waaronder de gevolgen van overtreding), ... Lees meer »

Toezeggingsbesluit NMa in de textielreinigingsbranche

Toezeggingsbesluit NMa in de textielreinigingsbranche

De NMa heeft op 10 november 2011 bekend gemaakt dat zij van plan is een toezeggingsbesluit te nemen door een aantal specifieke toezeggingen van de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) verbindend te verklaren op de wijze zoals bedoeld in artikel 49a Mededingingswet. Daarnaast wil de NMa een lopend onderzoek naar de ... Lees meer »

NMa handhaaft boete LHV voor zegelverbreking

NMa handhaaft boete LHV voor zegelverbreking

Al eerder berichtte ik op deze plaats dat de NMa de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een boete had opgelegd van € 51.000,– wegens het verbreken van door de NMa tijdens een bedrijfsbezoek aangebrachte zegels. De LHV heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Bij beslissing op bezwaar van 18 augustus 2011, ... Lees meer »

NMa: concentratie ziekenhuizen mag

NMa: concentratie ziekenhuizen mag

Henk Don, lid van de raad van bestuur van de NMa, zegt in het Financieele Dagblad van 11 juli 2011 dat het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord over kostenbeheersing, dat minister Schippers met de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars afsloot, niet wordt belemmerd door de Mededingingswet. Lees meer »

Thuiszorgaanbieders ontkomen aan NMa-boete

Thuiszorgaanbieders ontkomen aan NMa-boete

Vier thuiszorginstellingen in Midden-Brabant lijken te zijn ontsnapt aan een boete  van de NMa vanwege een overtreding van het kartelverbod. Hoewel de thuiszorginstellingen ogenschijnlijk de markt onderling hadden verdeeld, is de NMa niet van plan daarvoor een boete op te leggen. De NMa wil in plaats van een boete de ... Lees meer »

Thuiszorg niet langer prioriteit van de NMa

Thuiszorg niet langer prioriteit van de NMa

De NMa heeft vandaag 29 april bekend gemaakt dat zij de thuiszorg niet langer als prioriteit beschouwd. Er zijn volgens de NMa voldoende positieve ontwikkelingen die laten zien dat thuiszorginstellingen zich aan de mededingingsregels houden. De NMa waarschuwt de sector wel. Als er in de toekomst nieuwe overtredingen worden geconstateerd, ... Lees meer »

Raad van State over naming and shaming

Raad van State over naming and shaming

Eerder is gesignaleerd dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven een voorlopige voorziening trof ter blokkering van de publicatie van een boetebesluit van de OPTA, waarin de namen van de betrokken (rechts)personen werden genoemd. In een recente uitspraak heeft ook de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich ... Lees meer »

NMa legt weer boetes op aan natuurlijke personen.

NMa legt weer boetes op aan natuurlijke personen.

De NMa heeft vandaag bekend gemaakt dat zij aan drie leidinggevenden van twee bouwbedrijven uit Zuid-Limburg boetes heeft opgelegd variërend van € 10.000,– tot € 250.000,–. De drie personen hebben volgens de NMa leiding gegeven aan “cover pricing”. Onder “cover pricing” wordt verstaan dat een onderneming een te hoge offerte ... Lees meer »

NMa richt zich direct tot raden van toezicht thuiszorginstellingen

NMa richt zich direct tot raden van toezicht thuiszorginstellingen

Op 27 oktober 2010 heeft de NMa bekendgemaakt dat zij de Raden van Toezicht in de thuiszorgsector zal gaan wijzen op hun verantwoordelijkheid bij het naleven van de mededingingsregels. De NMa stelt zich op het standpunt dat brede bekendheid met de mededingingsregels bij leidinggevenden het aantal concurrentiebeperkende gedragingen zal verminderen. Lees meer »

NMa legt boetes op aan privépersonen

NMa legt boetes op aan privépersonen

De NMa heeft voor het eerst sinds de wijziging van de Mededingingswet per 1 oktober 2007 geldboetes opgelegd aan personen die als leidinggevenden betrokken waren bij een overtreding van die wet. Het gaat om vier commissarissen en één manager van mediabedrijf Wegener N.V. Wegener had bij een overname in 2002 ... Lees meer »

Compliance, een ‘must’ voor elke onderneming

Compliance, een ‘must’ voor elke onderneming

Het begrip ‘compliance’ is afkomstig van het Engelse werkwoord ‘to comply’ en betekent volgens Juridisch Lexicon ‘naleving’. De laatste decennia wordt het begrip ‘compliance’ steeds vaker gebruikt als vakterm voor de naleving van wet- en regelgeving. In deze betekenis wordt compliance ook wel aangeduid als ‘regulatory compliance’. Inmiddels is de ... Lees meer »

Naar boven scrollen