Label archieven: kartelverbod

Feed abonnement
ACM is (te?) streng in Leidraad Transparantie van Ziekenhuistarieven

ACM is (te?) streng in Leidraad Transparantie van Ziekenhuistarieven

De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft op 29 september 2017 de Leidraad Transparantie van Ziekenhuistarieven (“Leidraad”) gepubliceerd. In de Leidraad geeft de ACM haar visie op de mededingingsrechtelijke voordelen en risico’s van publicatie van ziekenhuistarieven. Zij schetst bovendien een ‘veilige haven’ waarin ziekenhuistarieven naar haar oordeel openbaar gemaakt kunnen ... Lees meer »

Let op de mededingingsregels bij distributieafspraken – de Europese Commissie opent de aanval

Let op de mededingingsregels bij distributieafspraken – de Europese Commissie opent de aanval

Vorige week hebben wij al bericht dat de mededingingsrechtelijke handhavingsprioriteiten van de Europese Commissie een stevige ruk hebben gemaakt in de richting van (online) distributie. Dat is een gevolg van een sectoronderzoek naar mededingingsbeperkende praktijken in de e-commerce sector dat op 10 mei 2017 is gepubliceerd. Uit een persbericht van ... Lees meer »

Europese Commissie onderzoekt distributie Guess

Europese Commissie onderzoekt distributie Guess

De Europese Commissie is een formeel onderzoek gestart naar de mededingingsrechtelijke toelaatbaarheid van de distributiepraktijken van het kledingmerk Guess. De Commissie onderzoekt vooral of Guess haar distributeurs beperkingen oplegt bij grensoverschrijdende verkoop, zoals beperking van de online verkoop en de verkoop aan detailhandelaren in andere lidstaten van de EU.   ... Lees meer »

Hoe verhoudt het recent gewijzigde Uitvoeringsbesluit Wmo zich tot het kartelverbod?

Hoe verhoudt het recent gewijzigde Uitvoeringsbesluit Wmo zich tot het kartelverbod?

In zijn weblogartikel Verplichting reële prijzen vast te stellen voor Wmo heeft mijn vakgroepgenoot Joris Bax gesignaleerd dat gemeenten op grond van het (gewijzigde) Uitvoeringsbesluit Wmo 2015  verplicht zijn om reële tarieven te betalen in het kader van Wmo-aanbestedingen. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in overleg met potentiële inschrijvers ... Lees meer »

ACM waarschuwt zzp’ers om geen tariefafspraken te maken

ACM waarschuwt zzp’ers om geen tariefafspraken te maken

Op 24 februari 2017 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de leidraad “Tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s”  (de Leidraad) gepubliceerd. Daarin heeft de ACM toegelicht dat tariefafspraken van zzp’ers gewoon aan het kartelverbod moeten worden getoetst, tenzij zzp’ers in Europeesrechtelijke zin kwalificeren als zogenaamde schijnzelfstandigen. De Leidraad en zijn ... Lees meer »

Rechter bevestigt deelname thuiszorginstellingen aan aanbestedingskartel, maar verlaagt de opgelegde boete.

Rechter bevestigt deelname thuiszorginstellingen aan aanbestedingskartel, maar verlaagt de opgelegde boete.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft onlangs  het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevestigd dat twee Friese thuiszorgondernemingen in strijd hebben gehandeld met het kartelverbod. Zij hadden voorafgaand aan een gezamenlijke Wmo-aanbesteding van diverse gemeenten in Friesland concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld. Het CBb heeft evenwel ... Lees meer »

Uitgangspunten toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken

Uitgangspunten toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken

De ACM heeft op 2 december 2016 in een persbericht haar uitgangspunten voor toezicht op duurzaamheidsafspraken gepubliceerd. Tevens heeft de ACM via haar website  een interactieve beslisboom beschikbaar gesteld die ondernemingen moet ondersteunen bij hun beoordeling van voorgenomen duurzaamheidsafspraken. Achtergrond: de beleidsregel duurzaamheid 2016 Op 2 oktober 2016 heeft de ... Lees meer »

ACM heeft onvoldoende bewijs geleverd voor overtreding kartelverbod bij aanbestedingen voor taxidiensten

ACM heeft onvoldoende bewijs geleverd voor overtreding kartelverbod bij aanbestedingen voor taxidiensten

Twee taxiondernemingen zijn door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) beboet omdat zij samenwerkingsovereenkomsten hadden gesloten waarin zij afspraken hadden gemaakt over (onder meer) de verdeling van toekomstige aanbestedingen (marktverderlingsafspraken). De rechtbank Rotterdam concludeert dat deze afspraken een concurrentiebeperkend doel hadden. Desondanks heeft de ACM ten onrechte een boete opgelegd ... Lees meer »

Concurrentiebeperkende specialisatieafspraken op gebied van oncologie mogen van de ACM (onder voorwaarden uiteraard)

Concurrentiebeperkende specialisatieafspraken op gebied van oncologie mogen van de ACM (onder voorwaarden uiteraard)

De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft in een informele zienswijze van 15 juli 2016 groen licht gegeven voor een voorgenomen specialisatieovereenkomst tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het St. Antonius Ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum, alle gevestigd in de regio Midden-Nederland. Mededingingsrechtelijk is de kern van de voorgenomen ... Lees meer »

tussenrapportage uitgangspunten toezicht ACM in de eerste lijn

tussenrapportage uitgangspunten toezicht ACM in de eerste lijn

Op 19 september 2015 heeft de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) de Uitgangspunten toezicht ACM op zorgaanbieders in de eerste lijn (“Uitgangspunten”) gepubliceerd. De ACM monitort sindsdien de effectiviteit onder meer door middel van overleg met eerstelijnsaanbieders en zorgverzekeraars en heeft op 27 juni 2016 een eerste tussenrapportage gepubliceerd. Hoofdpunten ... Lees meer »

Algemene prijsaankondigingen in strijd met het kartelverbod?

Algemene prijsaankondigingen in strijd met het kartelverbod?

In sommige branches is het gebruikelijk dat leveranciers hun afnemers met behulp van een standaardbrief periodiek (bijvoorbeeld aan  het einde van het kalenderjaar) op de hoogte brengen van aankomende prijsverhogingen. in een besluit van 22 januari 2016 heeft de Britse mededingingsautoriteit (CMA) verboden dat cementproducenten zulke algemene prijsaankondigingen naar hun ... Lees meer »

Aanbevelingen LHV over het vestigingsbeleid (toch) niet in strijd met het kartelverbod

Aanbevelingen LHV over het vestigingsbeleid (toch) niet in strijd met het kartelverbod

In 2008 heeft de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) haar leden geadviseerd over de vestiging van nieuwe huisartsen in hun verzorgingsgebied. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) waren deze adviezen in strijd met het kartelverbod. Die beoordeling van de ACM houdt bij de rechtbank Rotterdam geen stand. In een vonnis van ... Lees meer »

ACM publiceert Brochure ‘ACM op bezoek’

ACM publiceert Brochure ‘ACM op bezoek’

De ACM heeft de bevoegdheid om een inval te doen bij een onderneming die zij verdenkt van een overtreding van (bijvoorbeeld) de Mededingingswet. De ACM noemt deze invallen – die voor de betrokken ondernemingen intimiderend kunnen overkomen – eufemistisch bedrijfsbezoeken. De Engelse term “dawn raid” doet meer recht aan de ... Lees meer »

Hogere boetemaxima voor karteldeelnemers stap dichterbij

Hogere boetemaxima voor karteldeelnemers stap dichterbij

Op 26 november jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot verhoging van de boetemaxima voor overtredingen van onder andere de Mededingingswet. Doel van het wetsvoorstel is het vergroten van de preventieve afschrikwekkende werking  van het markttoezicht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hoewel het wetsvoorstel verhogingen ... Lees meer »

AC Treuhand en het faciliteren van kartels

AC Treuhand en het faciliteren van kartels

In een arrest van 22 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie (Hof) geoordeeld dat een consultancy-onderneming aansprakelijk gesteld kan worden voor een overtreding van het kartelverbod. Dit is het geval wanneer de consultancy-onderneming actief en met kennis van zaken bijdraagt tot de uitvoering of de opvolging van een kartelafspraak ... Lees meer »

Opnieuw beëindigt Rabobank bankrelatie na boete van ACM

Opnieuw beëindigt Rabobank bankrelatie na boete van ACM

Het lijkt inmiddels vast beleid van de Rabobank: het opzeggen van de bankrelatie met ondernemingen en natuurlijke personen die een boete hebben gehad van de ACM vanwege participatie aan verboden prijsafspraken bij executieveilingen. Naar een  voorlopig oordeel van de rechtbank Noord Nederland  is de Rabobank daartoe gerechtigd. Eerder kwam de ... Lees meer »

ACM beantwoordt vragen van de LHV

ACM beantwoordt vragen van de LHV

Huisartsen voelen zich bij de uitoefening van hun praktijk belemmerd door de Mededingingswet. Namens haar leden heeft de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) praktijkvoorbeelden aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voorgelegd van situaties waarbij samenwerking tussen huisartsen niet tot stand is gekomen vanwege (angst voor) een overtreding op het kartelverbod. Op ... Lees meer »

De personele unie als concentratie

De personele unie als concentratie

In een informele zienswijze van 13 mei 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) meegedeeld dat het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) voorgestelde wijzigingen in de statuten en reglementen ertoe leiden dat er sprake is van een concentratie in de zin van de Mededingingswet. ... Lees meer »

Bundeskartellamt waarschuwt nu ook Booking.com met betrekking tot besteprijsclausules

Bundeskartellamt waarschuwt nu ook Booking.com met betrekking tot besteprijsclausules

In een persbericht van 2 april 2015 heeft de Duitse mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt (BkartA), Booking.com meegedeeld dat de besteprijsclausules die Booking.com hanteert in strijd zijn met de mededingingsregels. Deze maatregel was volgens het BkartA nodig omdat Booking.com besteprijsclausules wil blijven hanteren ondanks het feit dat het Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf in ... Lees meer »

Staatssecretaris Dijksma stuurt Handleiding mededingingsrecht in de landbouwsector naar de Kamer

Staatssecretaris Dijksma stuurt Handleiding mededingingsrecht in de landbouwsector naar de Kamer

Bij brief van 19 maart 2015 heeft staatssecretaris Dijksma de Handleiding mededingingsrecht voor producentenorganisaties en brancheorganisaties in de landbouwsector (Handleiding) naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Handleiding wordt toegelicht welke mogelijkheden tot samenwerking erkende producentenorganisaties (PO’s), erkende unies van producentenorganisaties (UPO’s) en erkende brancheorganisaties (BO’s) in de landbouwsector hebben ... Lees meer »

Commissie publiceert concept richtsnoeren over gezamenlijk contracteren in bepaalde landbouwsectoren

Commissie publiceert concept richtsnoeren over gezamenlijk contracteren in bepaalde landbouwsectoren

Op 15 januari 2015 heeft de Europese Commissie concept richtsnoeren gepubliceerd over gezamenlijk contracteren in de sectoren olijfolie, rundvlees en bepaalde akkerbouwgewassen. Deze mogelijkheid is vorig jaar geïntroduceerd door de nieuwe GMO Verordening. Hoewel de Commissie in de concept richtsnoeren spreekt over een extra vrijstelling van het kartelverbod, lijkt er ... Lees meer »

Commissie publiceert concept richtsnoeren over gezamenlijk contracteren in bepaalde landbouwsectoren

Commissie publiceert concept richtsnoeren over gezamenlijk contracteren in bepaalde landbouwsectoren

Op 15 januari 2015 heeft de Europese Commissie concept richtsnoeren gepubliceerd over gezamenlijk contracteren in de sectoren olijfolie, rundvlees en bepaalde akkerbouwgewassen. Deze mogelijkheid is vorig jaar geïntroduceerd door de nieuwe GMO Verordening. Hoewel de Commissie in de concept richtsnoeren spreekt over een extra vrijstelling van het kartelverbod, lijkt er ... Lees meer »

Investeringsmaatschappijen beboet voor kartel van onderneming waarin zij hebben geïnvesteerd

Investeringsmaatschappijen beboet voor kartel van onderneming waarin zij hebben geïnvesteerd

Investeringsmaatschappijen zijn niet langer veilig voor mededingingsautoriteiten. In het voorjaar van 2014 werd de private equitytak van Goldman Sachs al door de Europese Commissie beboet en (goed?) voorbeeld doet volgen. Bij recent gepubliceerde besluiten van 20 november 2014 heeft de ACM voor het eerst in de Nederlandse praktijk investeringsmaatschappijen (CVC ... Lees meer »

ACM publiceert leidraad informatie-uitwisseling voor aanbieder langdurige zorg

ACM publiceert leidraad informatie-uitwisseling voor aanbieder langdurige zorg

De Wet langdurige zorg streeft ernaar dat patiënten die behoefte hebben aan verzorging en/of verpleging langer zelfstandig in hun woning verblijven (“de Transitie”). Als gevolg van de transitie zullen zorgaanbieders de komende jaren waarschijnlijk met leegstand van hun verpleeg- en verzorgingshuizen worden geconfronteerd. In het belang van de patiënt moeten ... Lees meer »

Beperkingen internetverkoop: denk aan het kartelverbod

Beperkingen internetverkoop: denk aan het kartelverbod

In Duitsland is inmiddels een rijke jurisprudentie over de toelaatbaarheid van beperkingen van de internetverkoopmogelijkheden die een leverancier met zijn distributeurs is overeengekomen. Op 3 december 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland (de Rechtbank) – in lijn met de Duitse rechtspraak – geoordeeld dat een ongeclausuleerd verbod om producten via internet ... Lees meer »

Niet alle concurrentiebeperkende afspraken zijn verboden

Niet alle concurrentiebeperkende afspraken zijn verboden

In een persbericht van 1 december 2014  heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ondernemingen gewezen op de mogelijkheid die de bagatelvrijstelling hun biedt om (concurrentiebeperkende) afspraken in overeenstemming met de Mededingingswet te maken. De bagatelvrijstelling zondert namelijk bepaalde afspraken tussen ondernemingen met een relatief kleine omzet en/of een relatief ... Lees meer »

Commissie: geen ruimere uitzondering op het kartelverbod in geval van marktverstoring in de landbouw

Commissie: geen ruimere uitzondering op het kartelverbod in geval van marktverstoring in de landbouw

Enkele Europarlementariërs hebben de Europese Commissie (Commissie) gevraagd of het kartelverbod buiten toepassing kan worden verklaard als sprake is van een ernstige marktverstoring in de landbouw. Het antwoord van de Commissie is helder: in geval van ernstige marktverstoringen in de landbouw kan het kartelverbod enkel buiten toepassing worden als voldaan ... Lees meer »

ACM waarschuwt zorgaanbieders voor afspraken over capaciteit

ACM waarschuwt zorgaanbieders voor afspraken over capaciteit

Door de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) zullen cliënten die op basis van de huidige regels in een verpleeg- of verzorgingshuis zorg zouden krijgen, thuiszorg gaan ontvangen. Als gevolg daarvan ontstaat voor zorgaanbieders waarschijnlijk een overschot aan intramurale capaciteit. Branchevereniging Actiz heeft de ACM verzocht haar oordeel te ... Lees meer »

BkartA publiceert zaakbericht in de kwestie Adidas

BkartA publiceert zaakbericht in de kwestie Adidas

Op 4 juli 2014 berichtte het Bundeskartellamt (BkartA), de Duitse mededingingsautoriteit, in een persbericht dat Adidas de voorwaarden voor online verkoop van haar merkproducten heeft aangepast. Het BkartA had onderzoek gedaan naar deze voorwaarden en (voorlopig) geoordeeld dat zij niet in overeenstemming waren met de mededingingsregels. In een onlangs gepubliceerde ... Lees meer »

Europese Commissie start consultatie over vrijstelling voor verzekeringssector

Europese Commissie start consultatie over vrijstelling voor verzekeringssector

De groepsvrijstellingsverordening (de Vrijstelling) die bepaalde overeenkomsten tussen (her)verzekeraars vrijstelt van het kartelverbod vervalt op 31 maart 2017.  Om te onderzoeken of de verzekeringsmarkt nog altijd behoefte heeft aan een sectorspecifieke vrijstelling van het kartelverbod, heeft de Europese Commissie recent een marktconsultatie geopend. Op basis van de consulatie zal de ... Lees meer »

Boycot van landbouwproducten en het kartelverbod

Boycot van landbouwproducten en het kartelverbod

Als gevolg van de Russische boycot van Europese landbouwproducten, dreigt de prijs van deze producten in te storten door de afgenomen vraag. In verband hiermee roept  Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, in een interview met RTL Z het kabinet op om te kijken naar de mededingingswetgeving. Volgens Maat ... Lees meer »

OLG Schleswig-Holstein: verbod op verkoop via online marktplaatsen in strijd met het kartelverbod

OLG Schleswig-Holstein: verbod op verkoop via online marktplaatsen in strijd met het kartelverbod

Het Oberlandesgericht (OLG) Schleswig-Holstein, het gerechtshof van de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein, heeft in een arrest van 5 juni 2014 geoordeeld dat Casio Europe (Casio) erkende fotospeciaalzaken niet mag verbieden digitale camera’s via online marktplaatsen als eBay en Amazon te verkopen. Het verbod is volgens het OLG in strijd met het ... Lees meer »

Europese Commissie publiceert nieuwe De Minimis Bekendmaking

Europese Commissie publiceert nieuwe De Minimis Bekendmaking

De Europese Commissie heeft op 25 juni 2014 een nieuwe De Minimis Bekendmaking gepubliceerd. Teneinde duidelijk te maken welke marginale overeenkomsten kunnen profiteren van de nieuwe De Minimis Bekendmaking, heeft de Europese Commissie ook Richtsnoeren Doelbeperkingen gepubliceerd met daarin een lijst met afspraken die het doel hebben de mededinging te ... Lees meer »

8-10-2014 Seminar Internetverkoop en selectieve distributie voor merkproducten: de do’s en don’ts

8-10-2014 Seminar Internetverkoop en selectieve distributie voor merkproducten: de do’s en don’ts

Sinds jaar en dag worden merkproducten veelal verkocht via een selectief distributiestelsel. Uitsluitend geselecteerde wederverkopers van het merk mogen de desbetreffende producten aanbieden en verhandelen, hetgeen ook via internet kan plaatsvinden. Vooral dit laatste aspect roept vragen op: Kan de producent c.q. merkhouder beperkingen opleggen voor het gebruik van het ... Lees meer »

Opnieuw sneuvelt non-concurrentiebeding door mededingingsrecht

Opnieuw sneuvelt non-concurrentiebeding door mededingingsrecht

In een recent gepubliceerde uitspraak van 23 april 2014 heeft de civiele kamer van de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat een non-concurrentiebeding uit een overnameovereenkomst het doel heeft de concurrentie te beperken. Daarmee is het non-concurrentiebeding in strijd met het kartelverbod. Omdat strijdigheid met het kartelverbod tot ongeldigheid van het non-concurrentiebeding ... Lees meer »

Deelnemers aan verboden prijsafspraken ook aansprakelijk voor te hoge prijzen van hun concurrenten

Deelnemers aan verboden prijsafspraken ook aansprakelijk voor te hoge prijzen van hun concurrenten

Het kartelverbod verbiedt concurrenten om afspraken te maken die de concurrentie beperken, zoals prijsafspraken. Overtreding van het kartelverbod verstoort lang niet altijd uitsluitend het marktgedrag van deelnemers aan het kartel. Ook concurrenten die niet betrokken zijn bij de afspraak kunnen zich bij hun prijsstelling laten beïnvloeden door de prijzen die ... Lees meer »

Opzegging agentuurovereenkomst en het mededingingsrecht

Opzegging agentuurovereenkomst en het mededingingsrecht

In een arrest van 4 maart 2014 is het gerechtshof Amsterdam tot de conclusie gekomen dat de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) niet heeft aangetoond dat een aantal vliegtuigmaatschappijen in strijd hebben gehandeld met het mededingingsrecht door de agentuurovereenkomsten met Nederlandse reisbureaus op te zeggen. Lees meer »

Handvatten voor samenwerking op gebied van duurzaamheid

Handvatten voor samenwerking op gebied van duurzaamheid

Samenwerking tussen ondernemingen op het gebied van duurzaamheid wordt van overheidswege gestimuleerd. Tegelijkertijd verbiedt het kartelverbod uit de Mededingingswet afspraken die een concurrentiebeperkend doel of effect hebben. Op 8 mei 2014 zijn de Beleidsregel mededinging en duurzaamheid (de Beleidsregel) van de minister van Economische Zaken en het Visiedocument mededinging en ... Lees meer »

Beperking openbaarmakingsverplichting van clementiedossier

Beperking openbaarmakingsverplichting van clementiedossier

Als de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en/of de Commissie een kartelonderzoek hebben verricht, zullen zij beschikken over veel kartelinformatie. Het onderzoeksdossier bevat bovendien vaak stukken waarin ondernemingen (clementieverzoekers) een verboden kartel opbiechten in ruil voor boetevermindering. Om voor boetevermindering in aanmerking te komen, wordt van een clementieverzoeker geëist dat ... Lees meer »

ACM communiceert met ondernemingen en consumenten via “Het Signaal”

ACM communiceert met ondernemingen en consumenten via “Het Signaal”

Al bij haar oprichting op 1 april 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt aangekondigd dat zij bij haar markttoezicht meer (informeel) met consumenten en bedrijven zal gaan communiceren dan haar (rechts)voorgangers (OPTA, NMa en Consumentenautoriteit). De publicatie van Het Signaal is daarvan een voorbeeld. In Het Signaal gaat de ... Lees meer »

‘Dual pricing’ en internetverkoop

‘Dual pricing’ en internetverkoop

Veel producenten vinden het storend dat hun distributeurs producten zelf via een eigen webwinkel verkopen. Online verkoop heeft immers invloed op de offline verkoop. Er zijn dan ook producenten die proberen distributeurs te ontmoedigen producten via de eigen website te verkopen door middel van ‘dual pricing’. In december vorig jaar ... Lees meer »

Is aanbodbundeling ook zonder GMO-erkenning toegestaan?

Is aanbodbundeling ook zonder GMO-erkenning toegestaan?

De site gfactueel.nl meldde op 13 februari 2014 dat de producentenorganisaties DOOR en Harvest House erin berusten dat zij geen GMO-erkenning krijgen. Uit het artikel kan verder worden opgemaakt dat DOOR en Harvest House ook zonder erkenning actief zullen blijven als producentenorganisatie. De vraag rijst of dit op mededingingsrechtelijke bezwaren ... Lees meer »

Boetes kartels gaan omhoog

Boetes kartels gaan omhoog

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd de (wettelijke) boetemaxima voor overtredingen van het kartelverbod te willen verhogen. Er zou van de huidige boetes te weinig afschrikkende werking uitgaan. Lees meer »

ACM informeert ziekenhuizen opnieuw over mededingingsrechtelijke aspecten samenwerking

ACM informeert ziekenhuizen opnieuw over mededingingsrechtelijke aspecten samenwerking

In september van 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een uitgebreide informatiebrochure uitgebracht waarin zij de verschillende wijzen van beoordeling van samenwerking tussen ziekenhuizen toelicht. Via een persbericht van 22 januari 2014  heeft de ACM ook een beknopte informatiekaart gepubliceerd voor ziekenhuizen die hun samenwerking tegen de mededingingsrechtelijke ... Lees meer »

Rechtbank beperkt ACM in mogelijkheid tot “naming and shaming” in bezwaarfase

Rechtbank beperkt ACM in mogelijkheid tot “naming and shaming” in bezwaarfase

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 12 december 2013 verboden een boetebesluit te publiceren waarin de naam van een voor een overtreding van het kartelverbod beboete handelaar zou worden genoemd. De betrokken handelaar had namelijk bezwaar tegen het boetebesluit ingediend en zou ... Lees meer »

Naar boven scrollen