Label archieven: melding

Feed abonnement
Europese Commissie introduceert nieuwe staatssteunformulieren

Europese Commissie introduceert nieuwe staatssteunformulieren

De Europese Commissie heeft in een persbericht van 30 november 2015 een nieuwe implementatieverordening  voor aanmeldings- en informatieformulieren aangekondigd. Na inwerkingtreding van de implementatieverordening moeten overheden hun staatssteunmeldingen conform opstellen binnen de formats die als bijlagen  aan de implementatieverordeningen zijn gehecht. Sinds een aantal jaar moet die melding worden ingediend ... Lees meer »

Concentratiecontrole in geval van veel bedrijven en aandeelhouders

Concentratiecontrole in geval van veel bedrijven en aandeelhouders

In een informele zienswijze van 14 oktober 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) uitgelegd wanneer er sprake is van een meldingsplichtige concentratie in een situatie dat bij een voorgenomen transactie meerdere bedrijven en aandeelhouders betrokken zijn. Concentratiecontrole De Mededingingswet merkt als een concentratie aan: een fusie van voorheen ... Lees meer »

ACM: de volwaardigheid van een joint venture.

ACM: de volwaardigheid van een joint venture.

De ondernemingen A en X gezamenlijke zeggenschap te verkrijgen over de ondernemingen D, E en F. Zij hebben de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd of de bedoelde ondernemingen een volwaardige joint venture zullen zijn. Dit is relevant om te kunnen bepalen of de voorgenomen transactie een concentratie is in ... Lees meer »

Mogelijkheden tot  verlenen van staatssteun uitgebreid

Mogelijkheden tot verlenen van staatssteun uitgebreid

Hoewel staatssteun in principe ter goedkeuring bij de Europese Commissie gemeld moet worden, wordt bepaalde staatssteun op grond van groepsvrijstellingen door de Europese Commissie vrijgesteld van die verplichting (zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan). Op 21 mei 2014 heeft de Europese Commissie een nieuwe Algemene Groepsvrijstelling (AGVV) vastgesteld. De nieuwe ... Lees meer »

Concentratiecontrole door de NZa

Concentratiecontrole door de NZa

Met ingang van 1 januari 2014 is het zorgaanbieders op grond van artikel 49a lid 1 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verboden een concentratie als bedoeld in de Mededingingswet (Mw) tot stand te brengen alvorens deze eerst te laten toetsen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Lees meer »

ACM geeft ontheffing van standstillverplichting voor oprichting joint-venture TU Delft, ErasmusMC en LUMC

ACM geeft ontheffing van standstillverplichting voor oprichting joint-venture TU Delft, ErasmusMC en LUMC

(Vennootschappen van) de TU Delft, het Erasmus Medisch Centrum (ErasmusMC) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waren voornemens om de volwaardige joint-venture Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC ) op te richten dat zich bezig zal houden met protonentherapie ter bestrijding van kanker. Conform de Mededingingswet hebben zij dat voornemen ... Lees meer »

Nieuwe beleidsregel voor concentraties in de zorg

Nieuwe beleidsregel voor concentraties in de zorg

Op 15 juli jl. zijn de nieuwe beleidsregels voor concentraties in de zorg in de Staatscourant gepubliceerd. Deze van de minister van Economische Zaken afkomstige beleidsregels zijn gericht tot de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en gelden zowel voor concentraties van zorginstellingen als concentraties van zorgverzekeraars. De nieuwe beleidsregels schrijven ... Lees meer »

Verscherpt toezichtregime NMa op fusies en overnames in de zorgsector blijft van kracht

Verscherpt toezichtregime NMa op fusies en overnames in de zorgsector blijft van kracht

Ondernemingen die een overname, fusie of volwaardige joint-venture (zogenaamde concentraties) tot stand willen brengen moeten hun voornemen daartoe melden bij de NMa indien hun omzetten (wettelijk) bepaalde omzetdrempels overschrijden. De NMa onthoudt goedkeuring voor concentraties indien daardoor mededingingsbezwaren ontstaan met name indien een economische machtspositie wordt versterkt of tot stand ... Lees meer »

CBb bevestigt dat alleen de verkrijger een overname moet melden bij de NMa

CBb bevestigt dat alleen de verkrijger een overname moet melden bij de NMa

Iedere voorgenomen fusie, overname of oprichting van een volwaardige joint-venture moet voorafgaande aan de totstandkoming worden gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, indien de omzet van de betrokken partijen bepaalde waarden overschrijdt (artikel 34 van de Mededingingswet). Wanneer de meldingsplicht wordt geschonden, is de NMa bevoegd om een boete op te ... Lees meer »

Overname zonder te wachten op een besluit van de NMa

Overname zonder te wachten op een besluit van de NMa

Zonnehuizen Centra B.V. en Zonnehuizen Centra OG B.V., beide onderdeel van Winter Top Holding B.V., mogen de volwassenenzorg van de failliete Stichting Zonnehuizen overnemen zonder te hoeven te wachten tot de NMa op de melding van deze overname heeft beslist. Dit volgt uit de eerst onlangs door de NMa gepubliceerde ... Lees meer »

NMa wil ziekenhuisfusies onderzoeken

NMa wil ziekenhuisfusies onderzoeken

Kort na elkaar heeft de NMa meegedeeld dat twee bij haar gemelde ziekenhuisfusies vergunningplichtig zijn, omdat beide fusies mogelijk tot mededingingsrechtelijke problemen leiden. De eerste fusie betreft het Orbis Medisch Centrum (Orbis) uit Sittard en het Atrium Medisch Centrum Parkstad (Atrium) uit Heerlen. Het besluit van de NMa dateert van ... Lees meer »

Naar boven scrollen