Label archieven: Productschap Tuinbouw

Feed abonnement
Terugvordering van GMO-subsidie voor agri-milieumaatregelen

Terugvordering van GMO-subsidie voor agri-milieumaatregelen

In een uitspraak van 30 december 2014 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven ( CBB) beslist dat het Unierechtelijke rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel er aan in de weg staat dat met terugwerkende kracht forfaitaire standaardtarieven voor GMO-steun worden gewijzigd. De casus Verschillende producentenorganisaties in de sector groenten en fruit ... Lees meer »

Hof bevestigt uitspraak van Gerecht in FresQ zaak

Hof bevestigt uitspraak van Gerecht in FresQ zaak

In de periode 2004 – 2007 had FresQ voor ongeveer 21 miljoen euro aan GMO-subsidie ontvangen. Na controles onttrok de Commissie deze subsidie aan de communautaire financiering, omdat FresQ geen regie had over de afzet. Het door Nederland hiertegen ingestelde beroep werd door het Gerecht van de EU (Gerecht) bij ... Lees meer »

GMO-subsidie en kennelijke fouten in de steunaanvraag

GMO-subsidie en kennelijke fouten in de steunaanvraag

In een uitspraak van 21 mei 2014 is het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) tot de conclusie gekomen dat producentenorganisatie Best of Four geen kennelijke fout heeft gemaakt in de aanvraag voor GMO-subsidie. Het Productschap Tuinbouw (PT) had de steunaanvraag terecht niet volledig gehonoreerd. In verband met het ... Lees meer »

Intrekking erkenning FresQ niet geschorst

Intrekking erkenning FresQ niet geschorst

FresQ is een is coöperatie voor telers van groenten en fruit. In die hoedanigheid was FresQ erkend als producentenorganisatie (PO), ook wel aangeduid als telersvereniging, in de zin van de Gemeenschappelijke marktordening (GMO) in de productiesector groente en fruit. Bij besluit van 23 augustus 2013 (het intrekkingsbesluit) heeft het Productschap ... Lees meer »

Regeling uitvoering GMO groenten en fruit gepubliceerd

Regeling uitvoering GMO groenten en fruit gepubliceerd

Op 10 december 2013 is de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit (Regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2014 vervangt deze Regeling de Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2012 van het Productschap Tuinbouw (PT) en de daarop gebaseerde voorzittersbesluiten en circulaires waaronder de Erkenningscriteria. Per die ... Lees meer »

Gerecht: FresQ had geen regie over de afzet

Gerecht: FresQ had geen regie over de afzet

In een arrest van 16 september 2013 heeft het Gerecht geoordeeld dat de Commissie terecht bijna 21 miljoen euro die FresQ aan GMO-subsidie had ontvangen, aan de communautaire financiering mocht onttrekken. De reden voor deze intrekking is dat FresQ niet voldeed aan de erkenningsvoorwaarden. Ten aanzien van een aantal telers ... Lees meer »

Staatssteun en reclamecampagnes in de landbouw

Staatssteun en reclamecampagnes in de landbouw

Het Productschap Tuinbouw (hierna: het PT) heeft twee verordeningen vastgesteld op basis waarvan heffingen kunnen worden geheven over het aanbod van en de handel in bloemkwekerijproducten. De opbrengst van deze heffingen is onder andere bedoeld om reclamecampagnes ter promotie van bloemkwekerijproducten te financieren (hierna: de regeling). De Europese Commissie stelt ... Lees meer »

Mogen ondernemers staken van de NMa?

Mogen ondernemers staken van de NMa?

De Volkskrant meldt vandaag 27 april 2011 dat vrijwel de gehele vloot van garnalenvissers stil ligt. De meeste garnalenvissers lijken daarmee gehoor te hebben gegeven aan een oproep van de vissersvereniging Hulp in Nood om vanaf vandaag 4 weken niet uit te varen. De vissers protesteren met de actie tegen ... Lees meer »

NMa: garnalenvissers mogen best samenwerken

NMa: garnalenvissers mogen best samenwerken

Vorige week heeft de NMa in een informele zienswijze een oordeel gegeven over de voorgenomen afspraken tussen Nederlandse Producenten Organisaties van Garnalenvissers ten behoeve van het verkrijgen van het MSC (Marine Stewardship Counsel)-Label. Het certificeringsprogramma en keurmerk van de MSC is een erkenning en beloning voor duurzame visserijen. In de ... Lees meer »

Naar boven scrollen